AktualnościCzytelniaNaukowe

Streszczenie

Nowotwór gruczołu krokowego (NGK) jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Wybór metody leczenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, wieku chorego, współistniejących chorób i często od preferencji pacjenta . W leczeniu radykalnym miejscowo zaawansowanego NGK stosuje się leczenie chirurgiczne lub leczenie napromienianiem. Obecnie brakuje dowodów rozstrzygających, która metoda przynosi lepsze wyniki.

Słowa kluczowe: nowotwór gruczołu krokowego, leczenie chirurgiczne, napromienianie

Abstract

The prostate cancer (PC) is the most frequent male neoplasm. The selection of thera¬peutic method is dependent on the progression of neoplastic disease, age, coexisting ailments and the preferences. In the PC radical treatment, the surgical methods, as well as the irradiation are applied. At present, there are no decisive evidence, which method reveals to be better.

Key words: prostate cancer, surgical treatment, irradiation

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Paweł Kukołowicz, Maria Piziorska

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut, ul. Roentgena 5, 02-798 Warszawa, e-mail: pawel.kukolowicz@gmail.com, tel. +48 51 2 27 59 79, +48 22 546 27 75