Artykuły nadesłane do publikacji są recenzowane przez dwóch niezależnych Recenzentów. Publikacja następuje po pozytywnym zrecenzowaniu pracy przez dwóch Recenzentów. W przypadku rozbieżności pomiędzy Recenzentami, Redakcja może powołać trzeciego Recenzenta. Autorzy prac muszą odpowiedzieć na recenzje, dokonując stosownych poprawek i korekt w terminie do 2 tygodni po otrzymaniu informacji e-mailowej o recenzji. Redakcja nie ujawnia nazwisk Recenzentów.

Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii Redaktora kierunkowego lub/i członków Rady Naukowej.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

[checklist]

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 • W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

[/checklist]