CzytelniaNaukowe

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu literatury poświęconej zagadnieniu dozymetrii małych pól fotonowych. Przedstawiono wnioski wynikające z omówienia najważniejszych problemów związanych z pomiarami w tym zakresie, które mogą być pomocne w pracy fizyków medycznych.

Abstract
The literature research concerning the dosimetry of photon low poles, was realized in the paper. The conclusions resulting from the discussion on the most important aspects concerning the measurements within this issue, were introduced, what can be helpful for medical physicists.
Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Ryszard Dąbrowski

Centrum Onkologii-Instytut, Zakład Fizyki Medycznej, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel +48 22 570 91 51, e-mail: r.dabrowski@zfm.coi.pl