Czytelnia

Wstęp
Aby świadomie sterować jakimkolwiek procesem wytwarzania, należy najpierw doprowadzić go do stanu, w którym uzyskuje się możliwie najlepsze wyniki, a następnie stale sprawdzać, czy proces wytwarza powtarzalne produkty (wyniki). Rozporządzenie Ministra Zdrowia na temat bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
przy badaniu i leczeniu ludzi wprowadza obowiązek przeprowadzania dwóch rodzajów testów kontrolnych urządzeń, nazwanych testami eksploatacyjnymi, obejmujących całość sprzętu angażowanego w proces obrazowania radiologicznego: testów podstawowych i testów specjalistycznych (świadomie pomijam tu testy akceptacyjne z uwagi
na ich specyfikę). Pierwszy rodzaj testów powinien wykonywać sam użytkownik systemu obrazowania, natomiast przeprowadzenie drugiego użytkownik powinien zlecić uprawnionemu laboratorium i przechowywać protokoły z tego testu, które ważne są przez rok. O ile testy podstawowe wykonywane są przy użyciu prostych fantomów, a uzyskane wyniki upewniają użytkownika co do powtarzalności i stałości systemu (stąd przyjęta nazwa constancy tests, Konstanzpruefung), o tyle testy specjalistyczne, wykonywane przy pomocy bardziej wyrafinowanych narzędzi pozwalających zinwentaryzować stan fizyczny urządzeń, mają na celu dopuszczenie ich do pracy, jeśli spełniają określone wymagania (acceptancy tests, Abnahmepruefung). W przypadku procesu obróbki fotochemicznej błon rentgenowskich sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Jerzy Kuźnicki

Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny „Łoś” Sp. z o.o., ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź, tel. +48 515 044 203
e-mail: juku@poczta.onet.pl