AktualnościCzytelnia

Wprowadzenie

Podstawą stosowania promieniowania jonizującego w medycynie jest zasada przewagi oczekiwanych korzyści zdrowotnych dla pacjenta nad uszczerbkiem zdrowotnym, który może być spowodowany ekspozycją. Dlatego szczególnie ważne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz ochrony pacjenta i personelu medycznego przed niepożądanym oddziaływaniem promieniowania.

Zarządzanie realizacją radiologicznej procedury medycznej jest procesem złożonym, ale możliwym do jednoznacznego zdefiniowania z punktu widzenia zasad ochrony radiologicznej oraz kryteriów jakościowych (kryteria jakościowe prawidłowego radiogramu, badania diagnostyczne, ocena skuteczności zabiegu radiologicznego). Zarządzanie polega na odpowiednim koordynowaniu i wykorzystywaniu zarówno specjalistów, jak i aparatury zgodnie z prawem i standardami jakościowymi realizowanych usług medycznych.

Procedury są zbiorem zasad określających tryb postępowania, odpowiedzialność kompetencyjną oraz warunki ich nadzorowania w systemie zarządzania. Wzorcowe procedury radiologiczne, zgodnie z prawem (art. 33g ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 276, z późn. zm.), powinny być określone przez właściwe komisje ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych. Wynika to z ciążącego na nich ustawowego obowiązku opracowania ich w formie pisemnej, dla uzasadnionych ekspozycji medycznych, przyjętych w praktyce klinicznej za standardowe. Procedury powinny być określone w zakresie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. W związku z tym, iż opracowane wzorcowe procedury radiologiczne podlegają, na podstawie art. 33g ust. 7 ustawy – Prawo atomowe, obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, za wiążące można uważać te, które zostaną opublikowane w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań do¬tyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych (Dz.U. z dnia 14 lutego 2007 r.), określa zarówno wymagania prawne co do zakresu treści zawartych w procedurach wzorcowych, jak i ich struktury formalnej. Zgodnie z tym dokumentem prawnym, wzorcowa medyczna procedura radiologiczna, składa się z części ogólnej i części szczegółowej.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 71 733 16 60, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl