AktualnościCzytelnia

Wstęp

Kształcenie w fizyce i inżynierii medycznej ma długie i historyczne tradycje. Pierwsze kursy dla fizyków i in­żynierów przygotowywanych do pracy w szpitalnic­twie były wprowadzane już w 1934 r., z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie i jej współpracownika – prof. Ceza­rego Pawłowskiego – w związku z początkiem działal­ności w Warszawie Instytutu Radowego. Po II wojnie światowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki War­szawskiej, z inicjatywy prof. Cezarego Pawłowskiego, powstała jako jedna z pierwszych w świecie sekcja i specjalność pod nazwą Elektrotechnika Medyczna i Radiologia, której celem było kształcenie kadry dla potrzeb służby zdrowia i przemysłu medycznego. Obecnie wiele polskich uczelni prowadzi kształcenie z inżynierii biomedycznej. Od 2006 r. istnieje pod tą nazwą oraz specjalność o tej samej nazwie (inżynie­ria biomedyczna) przy takich kierunkach kształcenia, jak automatyka i robotyka, elektronika, telekomuni­kacja, mechanika i budowa maszyn, informatyka. Dla absolwentów wyżej wymienionych kierunków, którzy pracują co najmniej 3 lata w środowisku klinicznym, na mocy ustawy powstała możliwość kształcenia pody­plomowego, w celu uzyskania uprawnień specjalisty inżyniera medycznego na mocy rozporządzenia Mini­stra Zdrowia z 30.09.2002 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1419) z późniejszymi zmianami.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2012: www.inzynier-medyczny.pl

 Tadeusz Pałko, Grzegorz Pawlicki, Marta Wasilewska-Radwańska, Natalia Golnik, Kazimierz Pęczalski

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, tel. +48 22 848 37 64, e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl