CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Wprowadzenie i cel: W ochronie radiologicznej standard pacjenta referencyjnego stanowi kryterium odniesienia względem dawek promieniowania, jakich nie należy przekraczać w diagnostyce i leczeniu z użyciem promieniowania jonizującego. Celem badania była analiza porównawcza pomiędzy wartościami opisującymi wzrost i masę ciała pacjentów, którym wykonano angioplastykę wieńcową a standardem pacjenta referencyjnego płci żeńskiej i męskiej.

Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 372 pacjentów, którym wykonano zabieg angioplastyki wieńcowej. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, zastosowano technikę retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej pracowni hemodynamiki.

Wyniki: Średnio w grupie kobiet masa ciała była o 13 kg większa w stosunku do wartości referencyjnej, natomiast u mężczyzn o 14 kg, przy czym kobiety były średnio o 1 cm niższe, a mężczyźni o 2 cm. Największy odsetek wśród badanych kobiet i mężczyzn stanowiły osoby z  nadwagą, odpowiednio 40,8% i 42%.

Wnioski: Podczas planowania i realizacji procedur należy uwzględnić wartość BMI pacjenta pod kątem minimalizacji ryzyka radiacyjnego i prewencji urazów.

Słowa kluczowe: pracownia hemodynamiki, kardiologia inwazyjna, poziom referencyjny, dokumentacja medyczna, wskaźnik masy ciała

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Ewa Pasieka1, Jacek Lewandowski2
1 Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, tel. +48 85 74 68 218, e-mail: ewapass@poczta.onet.pl 2 Pracownia Hemodynamiki, Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok