Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025.

Audyt jakościowy
Wybór audytorów [4.14.1]
Odpowiedzialność za audyty spoczywa na kierowniku ds. jakości, który może je przeprowadzić w ramach struktury wewnętrznej lub przekazać wykonanie audytów do odpowiednich jednostek zewnętrznych. Audytorzy powinni być zaznajomieni z zasadami kontroli i muszą być niezależni – nikt z nich nie powinien audytować obszaru tych działalności, w które są bezpośrednio zaangażowani lub nad którymi mają bezpośredni nadzór. Norma ISO 10011 (części 1 do 3) zawiera wskazówki dotyczące obowiązków audytora oraz zasad organizacji audytu. Jednocześnie norma ISO 17025, w przypadku gdy środki nie są wystarczające, pozwala na złagodzenie wymogu dotyczącego niezależności audytorów…

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 187-192

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl