Czytelnia

Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom ustanawia jednolite podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia osób poddanych narażeniu medycznemu i zawodowemu oraz ludności cywilnej przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.

W artykule omówiono zapisy normy, które uległy zmianie pod kątem diagnostyki obrazowej. Wszystkie ustalenia w dyrektywie mają charakter minimalny, a państwa członkowskie mogą w ramach swojego kraju zaostrzać kryteria własnymi przepisami wewnętrznymi. Dyrektywa zastępuje poniższe dyrektywy:

1. Dyrektywa Rady 96/29/EURATOM ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności.

2. Dyrektywa Rady 97/43/EURATOM w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi.

3. Dyrektywa Rady 89/618/EURATOM w  sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

4. Dyrektywa Rady 90/641/EURATOM w  sprawie praktycznej ochrony pracowników zewnętrznych, narażonych na promieniowanie jonizujące podczas pracy na terenie kontrolowanym.

5. Dyrektywa Rady 2003/122/EURATOM w  sprawie kontroli wysoko aktywnych źródeł zamkniętych i  odpadów promieniotwórczych.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(1), 2015

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl