CzytelniaNaukowe

Streszczenie
Wprowadzenie. Zdjęcie RTG porównawcze rąk jest podstawowym badaniem obrazowym w rozpoznaniu i ocenie procesu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów rąk. Objawy radiologiczne często są bardzo dyskretne, co wymaga bardzo dobrej jakości obrazów w zakresie kontrastu. Kontrastowość obrazu rentgenowskiego związana jest z niejednorodnością wiązki promieniowania emitowanego przez lampę rentgenowską. Cel. Celem badania była retrospektywna analiza anodowego efektu osłabienia promieniowania rentgenowskiego na radiogramach porównawczych rąk. Materiał i metoda. Materiał badawczy stanowiły 154 zdjęcia rentgenowskie porównawcze rąk. Dokonano analizy retrospektywnej radiogramów w zakresie oceny wieku i płci pacjentów, pozycjonowanie rąk względem osi lampy RTG, wielkości pola kolimacji, wartości Dose Area Product, jasności pikseli tła w linii pośrodkowej radiogramu. Do analizy między zmiennymi zastosowano test U Manna-Whitneya oraz test korelacji rang Spearmana, poziom istotności p < 0,001. Wyniki. Najczęściej radiogramy były wykonane kobietom (84%) w wieku od 22 do 82 lat. Tylko 4 (2,6%) radiogramy zostały wykonane bez zachowania schematu katoda-nadgarstek/anoda-palce. Najczęściej radiogramy były wykonane przy polu kolimacji w przedziale 701-800 cm2 oraz DAP 2,6-3 cGy·cm2. Udowodniono silną zależność (R = 0,63) pomiędzy wymiarem długości boku pola kolimacji a różnicą jasności pikseli mierzoną w ustalonych punktach pomiaru oraz przeciętną zależność (R = 0,43) pomiędzy polem kolimacji a różnicą jasności pikseli.

Słowa kluczowe: anodowy efekt osłabienia, zdjęcie rentgenowskie, reumatoidalne zapalenie stawów, kolimacja

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(2), 2015, 79-83

Ewa Pasieka1, Robert Milewski2
1 Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok , tel. +48 604 175 155, e-mail: ewapass@poczta.onet.pl 2 Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok