CzytelniaNaukowe

Coincidence of the light field with the radiation field – comparative study between radiographers and students

Streszczenie

Wprowadzenie: Test geometrii wiązki promieniowania (TGWP) to podstawowy test aparatu rentgenowskiego do radiografii ogólnej. Wynikiem testu jest stwierdzenie, czy pole świetlne jest zgodne z polem wiązki promieniowania. Zapewnienie wyrównania pomiędzy tymi polami umożliwia technikowi elektroradiologii wykonanie prawidłowej kolimacji do obszaru diagnostycznego zainteresowania.
Cel: Celem badania było określenie różnic i trudności w ocenie testu zgodności pola świetlnego z polem promieniowania w grupie techników elektroradiologii i studentów kierunku elektroradiologia.
Materiał i metody: Badanie wykonano metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystano technikę ankiety oraz analizy wyników oceny testu geometrii wiązki pierwotnej przeprowadzonej przez każdego uczestnika badania. Liczebność badanych w obu grupach – techników elektroradiologii (TE) oraz studentów kierunku elektroradiologia (SE) – była identyczna (4 osoby). W grupie TE doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji testów podstawowych wynosiło 7 lat. W grupie SE były tylko osoby bez doświadczenia. Każdy z uczestników badania zapoznał się z metodologią oceny TGWP, która została opracowana na podstawie materiałów szkoleniowych dedykowanych TE. Każdy badany dokonał analizy 10 radiogramów TGWP wykonanych w technice analogowej dla aparatu RTG MOBILET HYBRID XP firmy SIEMENS przy użyciu fantomu ALPHA. Oceniane zdjęcia rentgenowskie są częścią dokumentacji kontroli jakości Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wyniki oceny TGWP każdego uczestnika badania porównano z wynikiem fizyka (F), który przeprowadził kontrolę aparatu oraz porównano wyniki pomiędzy grupą TE i SE. Analiza otrzymanych wyników została wykonana w programie MS Excel 2007.
Wyniki: W grupie studentów tylko jedna osoba dokonała oceny zbliżonej do wyników fizyka. Wśród techników elektroradiologii wszystkie otrzymane wyniki były porównywalne z wartościami odniesienia. Średnia różnica oceny granicy kolimacji od wartości określonej przez fizyka jest znacznie niższa w grupie techników niż studentów (3,2 mm vs. 39 mm). Jako podstawową trudność w ocenie TGWP technicy wskazali „identyfikację granicy kolimacji” i „brak możliwości samodzielnego wykonania radiogramu fantomu”, a studenci – „interpretację zapisów w metodologii”.
Wnioski: Błąd oceny testu jest znacznie wyższy w grupie studentów niż techników. Przyczyną jest brak wiedzy i umiejętności wykonania testu wśród osób uczących się zawodu. W programie kształcenia przyszłych elektroradiologów należy uwzględniać możliwość samodzielnego wykonania i interpretacji testów podstawowych aparatury rentgenowskiej.

Słowa kluczowe: testy podstawowe, kontrola jakości, technicy elektroradiologii

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Ewa Pasieka1, Dominika Pazdan2, Robert Milewski3, Tomasz Latoszek2, Magda Chełmińska2, Dominika Bradtke4
1 Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, tel. +48 604 175 155, e-mail: ewapass@poczta.onet.pl
2 Studenckie Koło Naukowe „Radioaktywni”, Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
3 Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok, tel./fax. 85 748 55 82
4 absolwentka, kierunek elektroradiologia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku