Czytelnia

Wprowadzenie

4 grudnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” [19] (nazywane dalej w tekście: Rozporządzeniem). Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację jest nowy opis zakresu testów urządzeń radiologicznych, w tym także testów specjalistycznych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

Przed wspomnianą nowelizacją każdy z testów w polskim prawie był opisany w zaledwie jednym zdaniu. W przypadku niektórych testów tak zwięzły opis mógł być różnie interpretowany. Mogło to powodować nieporozumienia pomiędzy: wykonawcami testów, użytkownikami aparatów, serwisem, Państwową Wojewódzką Inspekcją Sanitarną i audytorami Polskiego Centrum Akredytacji. Nowelizacja nie przyniosła znaczącej zmiany sposobu opisywania testów, nowością jest jednak zdefiniowanie niektórych wielkości i wyjaśnienie wybranych pojęć. Prace nad nowym zakresem testów były koordynowane przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCORwOZ). W roboczych wersjach nowego zakresu testów przy każdym wymaganiu znajdowało się przywołanie literatury, na której je oparto. Niestety, w opublikowanym Rozporządzeniu tych przywołań już nie ma, co nie ułatwia interpretacji zapisów. Dla większości użytkowników aparatów rentgenowskich wykonawcą testów specjalistycznych są podmioty akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Ze względu na konieczność dostosowania zakresów akredytacji do nowych wymagań w ciągu 18 miesięcy od ogłoszenia nowelizacji testy specjalistyczne można nadal wykonywać wg dotychczas obowiązującego prawa. Zmiana zakresu testów, w połączeniu z dość długim okresem przejściowym, to dobra okazja do przedyskutowania wątpliwości związanych z wykonywaniem testów. W grudniu 2015 roku poprosiłem wszystkich zainteresowanych, za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM), o nadsyłanie uwag i wątpliwości związanych z nowym zakresem testów specjalistycznych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej. Pod koniec lutego 2016 roku na stronie internetowej PTFM opublikowany został dokument zawierający wszystkie nadesłane uwagi wraz z propozycją zorganizowania spotkania poświęconego próbie uzgodnienia wspólnego stanowiska. 28 kwietnia 2016 roku na terenie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbyło się spotkanie (nazywane dalej w tekście: Spotkaniem). Uzgodnienia ustalone na Spotkaniu zostały spisane i rozesłane do uczestników spotkania w połowie czerwca 2016 roku wraz z prośbą o uwagi. Niniejszy dokument zawiera ustalenia ze Spotkania z uwzględnieniem uwag nadesłanych przez jego uczestników do 25 lipca 2016 roku.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Witold Skrzyński
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel./fax +48 22 644 91 82, e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl