CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Technika PET jest obecnie podstawową metodą obrazowania molekularnego. Jest stosowana w diagnostyce, określeniu stopnia zaawansowania choroby oraz w monitorowaniu leczenia. Do podstawowych rozwiązań, które jednoznacznie przyczyniły się do rozwoju techniki PET należą wprowadzenie iteracyjnych metod rekonstrukcji obrazów, zastosowanie nowych typów kryształów scyntylacyjnych, wprowadzenie metody PET-CT, opracowanie metody time of flight, a obecnie zastosowanie metody PET-MRI. Zrozumienie zasad techniki PET, jej zalet, a przede wszystkim ograniczeń, jest niezbędne nie tylko dla właściwej interpretacji ostatecznego wyniku przez lekarza, ale również dla optymalizacji parametrów skanowania i oceny źródeł artefaktów przez fizyka/ inżyniera medycznego.

Słowa kluczowe: PET, PET-CT, 18F, cyclotron, koincydencje, pochłanianie, detektory PET

Abstract

At present, PET is a basic method of molecular imaging. It is applied in diagnostics, for determining the degree of the progress of illness and in monitoring the treatment. To basic answers which explicitly contributed to the development of PET belong introduction of iterative methods for reconstruction of images, applying new types of scintillators, implementing the hybrid PET-CT scanners, developing the method time of flight, and at present, application of PETMRI. Understanding principles of the technique, its limitations and advantages, is essential not only for appropriate interpretation of the final result by the doctor, but especially for the optimization parameters of scanning and the evaluation of sources of artifacts by the medical physics/engineer.

Key words: PET, PET-CT, 18F, cyclotron, coincidences, attenuation, PET detectors

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Leszek Królicki, Adam Bajera, Jolanta Kunikowska

Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Stefana Banacha 10, 02-097 Warszawa, tel. +48 22 599 22 70, e-mail: lkrolicki@wum.edu.pl