Czytelnia

Na pierwszy rzut oka wszystko w tym temacie wydaje się być jasne – jest odpowiedni zapis w dyrektywie
MED (97/43/EUROATOM) znajdujący odbicie w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (od grudnia 2002 r. dwukrotnie nowelizowanym; ostatnia
wersja z 18 lutego 2011 r.), z którego m.in. wynika obowiązek wykonywania audytów klinicznych w placówkach
stosujących promieniowanie jonizujące do badania i leczenia ludzi. Zapis ten jednak okazał się niewystarczający,
skoro w Unii Europejskiej uznano za potrzebne opracowanie dokumentu Radiation Protection
159, Guidelines on clinical audit, wydanego w październiku 2009 r. (12 lat po ukazaniu się dyrektywy MED)…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Jerzy Kuźnicki

Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny „Łoś”

Czytaj cały artykuł on-line