Czytelnia

Czym jest SRDGM?

Instalacja gazów medycznych, a właściwie System Rurociągowy. Do Gazów Medycznych (SRDGM), jest wyrobem medycznym.
Fakt ten ma znaczenie zarówno dla jego użytkowników, jak i wytwórców. Jeszcze dziesięć lat temu w Polsce SRDGM traktowano
jako instalację, nie definiując jaką – gazową czy sanitarną. Brak precyzyjnych uregulowań skutkował tym, że systemy wykonywane
były często przez podmioty niemające do tego odpowiednich kwalifikacji. Sytuacja ta uległa radykalnej zmianie, szczególnie w sferze
prawnej, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zostaliśmy zobligowani do przyjęcia szeregu regulacji prawnych i uchwalenia ustaw zgodnych z dyrektywami UE. W pierwszej grupie przyjętych zaleceń znalazła się Dyrektywa 93/42 ECC, która wraz z Ustawą o wyrobach medycznych i przepisami powiązanymi, definiuje pojęcia związane ze sprzętem i wyrobem medycznym. Nie wchodząc w szczegóły (zainteresowanych odsyłam do lektury przepisów), można stwierdzić, że SRDGM jest wyrobem medycznym, pod warunkiem spełniania odpowiednich rygorów. Musi być także oznakowany symbolem CE.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Marek Janaszkiewicz
Multimed.com.pl