Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2011 r. nr 51 poz. 265) [1] w części poświęconej audytom klinicznym wskazuje wymóg porównywania dawek promieniowania jonizującego otrzymywanych przez pacjenta w poszczególnych procedurach radiologicznych (iloczynu dawka ekspozycyjna/KERMA – powierzchnia promieniowania jonizującego prostopadła do pierwotnej osi wiązki; dawka ekspozycyjna/KERMA w punkcie przecięcia wiązki pierwotnej ze skórą pacjenta bez i z uwzględnieniem promieniowania rozproszonego) z wartościami referencyjnymi (podanymi dla pacjenta o wadze 70 kg i wzroście 170 cm dla współczynnika wzmocnienia 200 konwencjonalnych zestawów błona – folia wzmacniająca) zawartymi w załączniku nr 2 w/w Rozporządzenia.
Wstęp i cel
Porównanie dawek promieniowania przewidziane jest w 3 przypadkach:1) jako element corocznego audytu klinicznego wewnętrznego (§ 53 ust.4.pkt. 5); 2) w sytuacji stwierdzenia systematycznego przekraczania poziomów referencyjnych w okresie między klinicznymi audytami wewnętrznymi (§ 4 ust.3); 3) jako element klinicznego audytu zewnętrznego (§ 57). Powyższa procedura nabiera dodatkowego istotnego znaczenia w kontekście następujących spraw: 1) powołania i publikacji listy członów Komisji ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych [2], powołanych na podstawie art. 33g ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.jedn. Dz.U. 2012 r. poz. 264) [3] przez Ministra Zdrowia. Stanowi to kolejny krok w procesie wdrażania w życie zapisów prawnych o audytach zewnętrznych; 2) raportowanego wzrostu w ostatnim czasie radiologicznych procedur medycznych w neonatologii i pediatrii. Wiąże się to z kwestiami zwiększenia prawdopodobieństwa indukcji procesu nowotworowego w wyniku tych procedur [4-7]. Na wzrost w/w prawdopodobieństwa składają się m.in.: Ustawowy obowiązek analizy dawek otrzymywanych przez pacjentów w medycznych procedurach radiologicznych – problematyka ogólna…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Piotr Jankowski, Grażyna Grobelna, Andrzej Trybusz

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań