Czytelnia

W ostatnich dniach lipca 2013 Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne niektóre zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (Dz.U. nr 51, poz. 265 oraz z 2012 r. poz. 470 – dalej rozporządzenie). Orzeczenie to było bezpośrednim efektem wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych zapisów rozporządzenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a pośrednio
efektem wniosku Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM) do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako prezes PTFM z radością przyjmuję wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Równocześnie towarzyszy mi poczucie przygnębienia spowodowane tym, że do stwierdzenia tego faktu konieczne było zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego. Niestety inne metody zawiodły. Mam nadzieję, że wyrok stworzy nową sytuację i otworzy Ministerstwo Zdrowia na autentyczny dialog ze środowiskiem fizyków medycznych. Środowisko to, szczególnie w zakresie radioterapii i medycyny nuklearnej, posiada ogromne doświadczenie i wiedzę, które powinny służyć bezpiecznemu stosowaniu promieniowania jonizującego.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Paweł Kukołowicz

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-798 Warszawa,
tel. +48 22 546 27 75, e-mail: pk@message.pl