CzytelniaNaukowe

Wstęp
W Polsce od 2005 roku realizowany jest mammograficzny program skryningowy pod nazwą Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, którego jakość monitorowana jest od 2007 roku. Jednym z  elementów oceny pracowni mammograficznych pod kątem jakości pracy, obok kontroli technicznych pod kątem jakości pracy, obok kontroli technicznej, jest tzw. audyt kliniczny. Polega on na ocenie mammogramów pod względem prawidłowości wykonania poszczególnych projekcji oraz warunków ekspozycji. Audyt realizowany jest w Centralnym Ośrodku Koordynującym (COK) w  Warszawie przez zespół złożony z  certyfikowanych (akredytowanych) audytorów. Celem pracy jest analiza wyników audytu klinicznego przeprowadzonego w  latach 2007-2012 w  pracowniach mammograficznych województwa małopolskiego.

Streszczenie
W Polsce od 2005 roku realizowany jest program skryningowy raka piersi. Od 2007 roku jego jakość jest monitorowana poprzez coroczne kontrole jakości oraz audyt kliniczny. Celem pracy była analiza wyników audytu klinicznego przeprowadzonego w  pracowniach mammograficznych województwa małopolskiego w latach 2007-2012.

Słowa kluczowe: skryning, mammografia, audyt kliniczny

Abstract
Since 2005 a special breast cancer screening program has been realized in Poland. Its quality has been monitored through annual quality controls and clinical audit since 2007. The aim of this study was to analyze the results of the clinical audit which was carried out in mammography laboratories in the province of Małopolska in 2007-2012

Key words: screening, mammography, clinical audit

Małgorzata Tomera, Małgorzata Podloch

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, tel. +48 12 424 74 94, e-mail: radiologia@su.krakow.pl

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(3), 2014, 135-139