Czytelnia

Wprowadzenie
Dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące konieczna jest ciągła i skrupulatna kontrola dawek w miejscu pracy. Praca z promieniowaniem powinna być tak zorganizowana, aby dawki otrzymywane przez osoby przebywające w pracowni, a także w pomieszczeniach przyległych, były na możliwie najmniejszym poziomie, a w żadnym razie nie przekraczały dawek granicznych. Zgodnie z ustawą o Prawie atomowym [1] przy pracy z promieniowaniem jonizującym wymagana jest ocena narażenia pracowników, prowadzona na podstawie kontrolnych pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy. Wyróżnia się dwie kategorie osób pracujących w  narażeniu na promieniowanie jonizujące: kategorię A  obejmującą pracowników, którzy mogą otrzymać dawkę skuteczną, przekraczającą 6 mSv w ciągu roku oraz kategorię B dla osób, które mogą być zawodowo narażone na roczną dawkę skuteczną przekraczającą 1 mSv. Wybór typu dozymetrii zależy od warunków narażenia na promieniowanie. W przypadku osób zaszeregowanych do kategorii A należy prowadzić systematyczną kontrolę indywidualną, natomiast dla kategorii B ocena stopnia narażenia pracownika może być dokonana na podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy [1]. Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i  Środowiskowej IFJ PAN jest obecnie największym
serwisem dozymetrycznym w Polsce wykonującym pomiary dawek metodą termoluminescencyjną. Obecnie kontrolą dozymetryczną w Laboratorium objętych jest blisko 50 000 osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące. W głównej mierze prowadzone są odczyty dawek indywidualnych. Dozymetria środowiskowa jest stosowana jako dopełnienie dozymetrii indywidualnej lub – o ile jest to możliwe – zamiast dawkomierzy indywidualnych. Korzystając z obszernej bazy danych, Laboratorium na bieżąco analizuje stopień narażenia pracowników objętych dozymetrią termoluminescencyjną i prezentuje je nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej [2, 7].

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 5(3), 2015

Paulina Janowska, Agnieszka Pasieka, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, tel. +48 12 662 80 00, e-mail: paulina.janowska@ifj.edu.pl