Unieruchomienie pacjenta w SBRT

Technika SRS (Stereotactic Radiosurgery) charakteryzuje się skróceniem czasu leczenia poprzez ograniczenie ilości zabiegów przy jednoczesnej eskalacji dawki frakcyjnej. Zależność ta została doceniona i coraz częściej znajduje zastosowanie w terapii zmian umiejscowionych poza czaszką. Rozpowszechnienie techniki SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy) pociągnęło za sobą jednak wyzwanie w postaci bardziej precyzyjnego unieruchomienia pacjenta w stosunku do standardowej…

Kontrola systemu planowania leczenia w brachyterapii

Streszczenie Dla każdego etapu radioterapii istnieje szereg regulacji prawnych, które mają na celu głównie poprawę jakości i bezpieczeństwa realizacji całego procesu. Ze względu na konieczność zapewnienia bezwzględnej poprawności i powtarzalności obliczeń systemy planowania leczenia stosowane w radioterapii powinny być objęty kontrolą jakości. Użycie nieprawidłowo wprowadzonych danych skutkuje błędami w obliczeniach i napromienianiu pacjenta. Właściwa kontrola powinna zagwarantować możliwość wykonania optymalnego…

Nowa koncepcja aparatu RTG dla krajów rozwijających się

Przyzwyczailiśmy się już do ciągłego postępu technicznego w diagnostyce obrazowej. Jednak postęp kosztuje, stąd dostępność do najnowszych technologii wiąże się z  coraz wyższymi wydatkami. Ekonomista Jeffrey Sachs, będący także konsultantem Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona, przedstawił oficjalne stanowisko tej organizacji w sprawie roli i dostępności diagnostyki rentgenowskiej w obecnym świecie. Stwierdził, że „diagnostyka RTG jest głównym narzędziem dla podstawowej…

Detektory DRX Plus: z dobrych stały się jeszcze lepsze

Wprowadzenie Wprowadzenie przez Carestream w  roku 2009 pierwszego na świecie przenośnego, bezprzewodowego detektora o  wielkości kasety – modelu CARESTREAM DRX-1 – jako uniwersalnego i ekonomicznego rozwiązania do obrazowania całkowicie odmieniło rynek radiografii cyfrowej. Teraz dostępna jest konstrukcja trzeciej generacji: Detektor CARESTREAM DRX Plus, który przenosi na nowy poziom radiografię cyfrową. Niniejszy dokument opisuje szczegółowo najważniejsze cechy…

Techniki napromieniania w radioterapii – radiochirurgia Irradiations techniques in radiotherapy – radiosurgery

Streszczenie W artykule przedstawiono przegląd techniczno-fizycznych aspektów realizacji radioterapii stereotaktycznej. Istotną częścią procesu napromieniania jest stabilizacja położenia pacjenta w czasie seansu terapeutycznego. W przypadku podania kilku frakcji promieniowania o  dużych dawkach frakcyjnych konieczne jest zastosowanie systemów stabilizacji o  większej precyzji niż w  przypadku klasycznego, frakcjonowanego napromieniania. Proces przygotowania chorego do radioterapii stereotaktycznej, podobnie jak proces unieruchomienia chorego…

Technika planowania boostu EBRT w leczeniu miejscowo zaawansowanego nowotworu szyjki macicy

Wprowadzenie Standardowe leczenie miejscowo zaawansowanego nowotworu szyjki macicy jest realizowane za pomocą chemioterapii, teleradioterapii (EBRT), brachyterapii (BT). W  przypadku teleradioterapii (EBRT) rutynowo stosowane są techniki konformalne o różnym stopniu złożoności. W leczeniu BT planowanie rozkładu dawki i jej raportowanie nadal opiera się na punktach dawek określonych w 2D. Grupa robocza z GEC-ESTRO opublikowała zalecenia [1, 2] dotyczące konturowania obszarów tarczowych…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część IX

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część VIII – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 133-136 Pozostałe kwestie dotyczące kalibracji Kalibracja w laboratorium (przeprowadzana wewnętrznie) Norma ISO17025 w swoich zapisach akceptuje, że laboratoria badawcze są…

J-PET: nowy Pozytonowy Emisyjny Tomograf zbudowany z plastikowych detektorów

Wprowadzenie Jagielloński Pozytonowy Tomograf Emisyjny powstał w oparciu o plastikowe detektory promieniowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nowatorskie rozwiązanie pozwala na zwiększenie komory diagnostycznej przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu kosztów tomografu w stosunku do obecnie produkowanych tomografów PET opartych na nieorganicznych detektorach kryształowych. Podstawy fizyczne tomografii PET Pozytonowa tomografia emisyjna polega na określaniu rozkładu przestrzennego stężenia wybranej substancji w  organizmie oraz…