CzytelniaNaukowe

Registration and classification of adverse events  in radiotherapy in Europe 

Streszczenie

Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w dobie nowoczesnych technologii i coraz bardziej skomputeryzowanych systemów odgrywa coraz większą rolę w procesie radioterapii. Szybki rozwój technologii oraz rosnąca liczba pacjentów przyczyniają się do powstawania sytuacji, w których istnieje większe ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych (ang. adverse events) zwłaszcza w przypadku niewystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu i specjalistycznych szkoleń. Dane dotyczące zdarzeń niepożądanych i  ich raportowania dotyczą tylko kilku krajów. W krajach tych kultura bezpieczeństwa jest na tyle rozwinięta, że utworzono systemy do klasyfikacji i rejestracji zdarzeń niepożądanych w radioterapii. Funkcjonujące systemy do rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych w radioterapii mają jeden wspólny cel, a mianowicie utworzenie bazy danych, na podstawie której możliwym będzie uniknięcie niechcianych zdarzeń w przyszłości poprzez szerzenie kultury bezpieczeństwa. W chwili obecnej podstawowymi systemami do rejestracji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych w Europie są ROSIS i SAFRON.

Słowa kluczowe: ocena ryzyka, zdarzenia niepożądane, radioterapia, ROSIS, SAFRON

Abstract

Nowadays the risk assessment, quality control and safety in radiotherapy on the era of modern technologies and increasingly computerized systems plays an increasingly important role in radiotherapy. The rapid technology development and the increasing number of patients is conducive to a situation in which the greater risk of adverse events occurs. Especially in the situation of insufficient number of qualified staff and lack of specialized trainings. The data about adverse events and reporting them concern only a few countries, where the safety culture is so developed that the systems for classifying and reporting adverse events in radiation therapy are already established. The systems for registration and classification adverse events in radiotherapy have one common goal to create a database on the basis of which it is possible to avoid similar events in the future by spreading a safety culture. Currently, the major systems for registration and classification of adverse events in Europe are ROSIS and SAFRON.

Key words: risk management, adverse event, radiotherapy, ROSIS, SAFRON

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Anna Kowalik 1, Agnieszka Skrobała1,2

1 Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. +48 61 885 05 00, e-mail: anna.kowalik@wco.pl

2 Katedra i Zakład Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań