CzytelniaNaukowe

Calibration of a XVI Elekta Synergy system– a story of 0.5 mm

Streszczenie
Jednym z rodzajów systemów obrazowania, stosowanych do weryfikacji realizacji leczenia terapeutycznego, są systemy CBCT. We współczesnej radioterapii procedury przygotowania pacjenta do leczenia promieniowaniem jonizującym oraz weryfikacja jego realizacji nie są możliwe do przeprowadzenia bez właściwej jakości informacji obrazowej. Przedmiotem artykułu jest historia poszukiwania przyczyn 0,5 mm odstępstwa od specyfikacji technicznej producenta w odległości między obiektami testowymi rekonstruowanej w obrazie 3D. Również jakość uzyskiwanych obrazów – oceniana na podstawie parametrów, takich jak: rozdzielczość przestrzenna, jednorodność, kontrast, obecność artefaktów – pozostawiała wiele do życzenia. W artykule przedstawiono historię poszukiwania przyczyny, a także metod pozwalających na korekcję tych niezgodności. Przeprowadzone procedury kalibracji, optymalizacji, korekcji i weryfikacji pozwoliły uzyskać znaczącą poprawę jakości obrazów oraz właściwą rekonstrukcję geometryczną.

Słowa kluczowe: CBCT, kalibracja systemów obrazowania w radioterapii, jakość obrazowania, parametry obrazowania medycznego

Abstract
In modern radiotherapy procedures of preparing a patient for radiotherapy and verification of this, they are not feasible without a high quality of imaging information. CBCT is a type of imaging system used to verify radiotherapy treatment on the base geometrical and dosimetry parameters. The article is a story of an investigation of the reason of 0,5 mm discrepancy of a distance reconstructed in 3D image between two test objects. Also, the quality of images – they were assessed on the basis: spatial resolution, uniformity, contrast, visibility of artifacts – was questionable. The article presents the story of searching the reasons, methods to correct those discrepancies. The procedures followed to calibrate, optimize, correct and verify, they provided a significant improvement of the image quality, as well as the accurate geometric reconstruction.

Key words: CBCT, calibration of imaging systems in radiotherapy, quality of imaging , parameters of medical imaging

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom,
e-mail: dominika.oborska@nhs.net