Polecane

www.dozymetris.pl
dozymetris@dozymetris.pl
(+48) 22-122-88-85

Firma DOZYMETRIS (https://www.dozymetris.pl/) świadczy usługi nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej w wielu placówkach i zakładach pracy. Przygotowujemy lub pomagamy w przygotowaniu wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności z narażeniem na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki.

Doświadczenie oraz zgrany zespół specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej (inspektorzy typu IOR-1, IOR-3, fizycy medyczni, doktorzy nauk fizycznych) to gwarancja kompleksowej obsługi oraz wsparcie zarówno w niewielkich gabinetach rentgenowskich, ośrodkach medycznych, uczelniach jak i w dużych zakładach przemysłowych qykorzystujących  promieniowanie jonizujące (urządzenia X-ray, źródła promieniotwórcze, defektoskopy, gęstościomierze, skanery RTG, prześwietlarki oraz inne).

Oferując swoje usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej,
 • przygotowanie wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
 • nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej oraz dozymetrycznej, 
 • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym  niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,
 • przedstawienie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz pomoc w ustalaniu optymalnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym,
 • dokonanie oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy,
 • współpracaz organami nadzoru (Państwowa Agencja Atomistyki),
 • konsultacje z  kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej w placówce.

Więcej informacji na stronie:
https://www.dozymetris.pl/usługi/usługi-inspektora-ochrony-radiologicznej-ior-1-oraz-ior-3

Przykładowe usługi naszej firmy z zakresu ochrony radiologicznej:

 • pomiary w środowisku pracy;
 • badanie szczelności źródeł;
 • pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące (np. instalowanie i obsługa jonizacyjnych czujek dymu, urządzeń X-ray, defektoskopów, mierników gęstości itd.);
 • audyt placówki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej;
 • ekspertyza radiacyjna terenu/obiektu/domu;
 • weryfikacja warunku prowadzenia działalności, która nie podlega zezwoleniu/zgłoszeniu;
 • konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;
 • pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1, IOR-3);
 • kontrola dozymetryczna;
 • szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej;
 • pomoc w opracowaniu SIWZ,  specyfikacji zakupowej urządzeń dozymetrycznych;
 • dobór urządzeń dozymetrycznych zgodnie z wymogami technicznymi.

SWOJE USŁUGI OFERUJEMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

INSPEKTORZY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-1 oraz IOR-3 NASZEJ FIRMY  DZIAŁAJĄ NA TERENIE PRAWIE CAŁEGO KRAJU, M.IN. BLISKO OŚRODKÓW TAKICH JAK: 

 • WARSZAWA, GDAŃSK, KUTNO, TORUŃ, BYDGOSZCZ, ŁÓDŹ, KATOWICE 
 • WROCŁAW, POZNAŃ, OLSZTYN, BIAŁYSTOK, LUBLIN, SZCZECIN, KIELCE.

AUDYT W OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ

Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą audyt w zakresie stanu ochrony radiologicznej w danym obiekcie lub miejscu pracy. Ponadto weryfikujemy zasadność wyłączenia danej działalności w kontekście zezwolenia/zgłoszenia na podstawie zapisów Rozporządzenia w sprawie przypadków, w których  działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana  na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. poz. 1153 i z 2004 r. Nr 98, poz. 980) oraz odpowiednich zapisów w ustawie Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 792)

Audyty najczęściej  polegają na dwuetapowym procesie:

I etap

– analizie dokumentacji (technicznej urządzenia, instrukcji pracy, instrukcji bhp, instrukcji stanowiskowej i innych dokumentów mających wpływ na bezpieczeństwo radiacyjne pracowników)

– analizie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia oraz spełnienia tychże warunków

II etap

– pomiar środowiskowy na miejscu, tam gdzie są zainstalowane urządzenia (mierzymy wtedy czy promieniowanie rozproszone nie wydostaje się na zewnątrz i nie jest zagrożeniem dla pracowników)

– pomiar dawek indywidualnych (wypożyczamy dawkomierze elektroniczne z odczytem bezpośrednim) – tutaj określamy dokładnie jaką dawkę otrzymują pracownicy 

– wydanie protokołu z audytu z zapisem pomiarów oraz wniosków na podstawie analizy dokumentacji wraz z zaleceniami

Więcej informacji na stronie:
https://www.dozymetris.pl/usługi/audyt-w-ochronie-radiologicznej

W naszej firmie pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3)

EKSPERTYZA RADIACYJNA

Na Państwa życzenie nasi specjaliści przeprowadzą ekspertyzę radiacyjną w zakresie stanu ochrony radiologicznej. W zależności od apotrzebowania opiera się na pomiarze promieniowania jonizującego, analizie dokumentacji lub obu tych czynnościach. 

Weryfikujemy zasadność wyłączenia danej działalności w kontekście zezwolenia/zgłoszenia na podstawie zapisów Rozporządzenia w sprawie przypadków, w których  działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana  na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. poz. 1153 i z 2004 r. Nr 98, poz. 980)  oraz odpowiednich zapisów w ustawie Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 792)

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

 • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);
 • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
 • wykonanie raportu z badań.

Pomiarów dokonują jedynie osoby, które posiadają aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1 lub IOR-3)
Więcej na stronie:
https://www.dozymetris.pl/usługi/ekspertyza-radiacyjna-w-ochronie-radiologicznej

POMIAR DOZYMETRYCZNY

W firmie DOZYMETRIS pracuje wielu doświadczonych specjalistów w zakresie prowadzenia pomiarów promieniowania jonizującego.  W naszej ofercie znajdziecie między innymi następujące usługi pomiarów:

 • mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma;
 • mocy dawki promieniowania X i gamma;
 • skażeń powierzchni substancjami alfa, beta i gamma promieniotwórczymi;
 • aktywności względnej oraz aktywności właściwej;
 • impulsowego promieniowania X w danym zakresie energetycznym (tzw. promieniowanie rozproszone);
 • naturalnego poziomu mocy dawki, dawki oraz aktywności (naturalne to promieniowania);
 • stężenia (koncentracji) gazu radonowego (radonu).
 • pomiar mocy dawki promieniowania gamma (w domu, magazynie, zakładzie, kontenerach lub innym obiekcie);
 • pomiar dawki promieniowania gamma (np. w otoczeniu pacjenta leczonego radioizotopami – terapia jodem, przy narażeniu w pracy);
 • pomiar skażeń powierzchniowych alfa, beta i gamma;
 • poszukiwanie materiału radioaktywnego w złomie, odpadach, ładunku;
 • zbadanie poziomu bezpieczeństwa (skażenie + moc dawki) obiektu, kontenera, budynku, piwnicy, fundamentów, auta itd;
 • pomiar radonu w obiekcie/budynku;
 • pomiar spektrometryczny danego źródła promieniowania jonizującego/izotopu;
 • pokazy edukacyjne, wystawy, imprezy edukacyjne;
 • obmiar dozymetryczny;
 • kontrola dozymetryczna;
 • wyznaczenie stopnia narażenia użytkownika podczas pracy przy źródle promieniowania jonizującego;
 • wyjazd do Czarnobyla, kopalni uranu, Fukushimy lub innego post-nuklearnego miejsca, gdzie może występować podwyższony poziom promieniowania jonizującego
 • Firma DOZYMETRIS wykonuje usługę pomiaru stężenia gazu promieniotwórczego jakim jest radon. Mierzony jest gaz radonowy, obecny w domach, garażach, piwnicach budynkach użyteczności publicznej, szkołach oraz zakładach itd. 
 • Pomiar wykonywany jest za pomocą skalibrowanych detektorów radonu, opartych na czułej komorze jonizacyjnej. Urządzenia, co ważne zapewniają wysoką dokładność i relatywnie niski błąd pomiarowy. Sam pomiar przeprowadzany przez Inspektora Ochrony Radiologicznej (z aktualnymi  i potwierdzonymi uprawnieniami wydanymi przez Państwową Agencję Atomistyki) jest bezinwazyjny i bezpieczny dla mieszkańców oraz środowiska. Procedura obmiaru radonu według, której nasi specjaliści badają poziom radonu, bazuje na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
 • Na podstawie szczegółowych pomiarów klient otrzymuje wiedzę o stopniu zagrożenia w danej lokalizacji, co pozwala na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu dalszych badań bądź zminimalizowaniu stężenia gazu. Pomiar zakończony jest wydaniem protokołu z badań. W przypadku znacznego odchylenia koncentracji radonu ponad normę wydawane są zalecenia pokontrolne.  Zestawione są tam  środki naprawcze, mające na celu zapobieganie przenikaniu radonu do budynków oraz obniżenie koncentracji gazu.

Więcej informacji na stronie:
https://www.dozymetris.pl/usługi/pomiar-promieniowania-jonizującego

OFERTA POMIARU RADONU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące usługi:

 • wstępne oraz podstawowe badanie wraz z analizą wyników (pomiar radonu w domu, mieszkaniu, garażu, piwnicy, szkole, zakładzie przemysłowym, budynku);
 • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
 • pomiar poziomu (stężenia) radonu uwzględniające błąd pomiaru wynikający z czynników zewnętrznych (np. pora roku, dnia , pogoda);
 • wykonanie raportu z badań.

SZCZEGÓŁY OFERTY

W naszej ofercie znajdziecie następujące usługi:

 • podstawowe wstępne badanie wraz z analizą wyników;
 • doradztwo w zakresie odpowiedniego procesu pomiarowego i prawidłowego wyboru miejsc do przeprowadzenia pomiaru;
 • pomiar poziomu (stężenia) radonu uwzględniające błąd pomiaru wynikający z czynników zewnętrznych (np. pora roku);
 • wykonanie raportu z badań. 

Więcej informacji na stronie:
https://www.dozymetris.pl/usługi/pomiar-radonu-stężenia-gazu-promieniotwórczego-w-powietrzu