Czytelnia

Zasady wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych są określone w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej”, nazywanym w dalszej części tekstu Rozporządzeniem [1]. Zgodnie z prawem testy specjalistyczne w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej i medycynie nuklearnej oraz testy eksploatacyjne w radioterapii mogą być wykonywane tylko przez uprawnione podmioty. Od 2013 roku są to: – laboratoria badawcze akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) – fizycy medyczni posiadający certyfikat wydany przez KCOR (Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia). Ponieważ prawo fizyka medycznego do wykonywania testów jest ograniczone tylko do jego macierzystej jednostki, dla większości jednostek opieki zdrowotnej jedynymi wykonawcami wymienionych testów są podmioty akredytowane. Zagadnienie akredytacji jako metody oceny kompetencji w zakresie wykonywania testów specjalistycznych w rentgenodiagnostyce było przedstawione w jednym z poprzednich wydań „Inżyniera i Fizyka Medycznego” [2, 3]. Już po opublikowaniu tych artykułów w życie weszły wymagania PCA dotyczące laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych zawarte w dokumencie DAB-09 [4].

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Witold Skrzyński

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curii w Warszawie