CzytelniaNaukowe

Wprowadzenie

Rozwój inżynierii biomedycznej, zwłaszcza w odniesieniu do kardiologii, przyczynił się znacząco do postępu w diagnostyce oraz terapii chorób serca, a w konsekwencji do wydłużenia przeciętnego okresu życia ludzi. Na ten fakt wpłynęły głównie nowoczesne metody diagnostyki oraz skutecznego leczenia lub wspomagania krążenia z wykorzystaniem instrumentalnych technologii medycznych, takich jak zastosowania wszczepialnych kardiostymulatorów niekiedy połączonych z kardiowerterami, koronaroplastyką przezskórną, wszczepianiem stentów naczyniowych, zabiegami ablacji nieprawidłowo funkcjonujących obszarów tkankowych w układzie bodźcotwórczo-przewodzącym serca, użyciem wszczepianych pomp

Streszczenie
W artykule opisano główne choroby serca i naczyń krwionośnych oraz nowoczesne techniki ich badania. Przedstawiono elektrokardiografię, polifizjografię, metody pomiaru ciśnienia krwi, techniki obrazowania struktur i czynności serca i naczyń,
w tym rentgenografię, echoultrasonografię, techniki scyntygrafii radioizotopowej oraz tomografii komputerowej (XCT, MRI, SPECT, PET, tomografie multimodalne). Przedstawiono wnioski i wskazano na potrzebę wzajemnej współpracy lekarzy, fizyków
i inżynierów medycznych dla dalszego efektywnego rozwoju metod i technik diagnozowania chorób układu krążenia.

Słowa kluczowe: choroby serca, elektrokardiografia, obrazowanie serca i naczyń, echoultrasonografia, RTG, koronarografia izotopowa, scyntygrafia, tomografia komputerowa, CT, MRI, SPECT, PET, tomografie hybrydowe

Abstract

In the paper the main heart and vessel diseases were described, as well as modern technologies of their examination. There were presented techniques such as: electrocardiography, polyphysiography, blood pressure measurement methods, heart and vessel structure and activity imaging methods. Particularly, the X-ray radiography, echoultrasonography and several methods of computed tomography (XCT, MRI, SPECT, PET, multimodal tomography), were described. It was indicated that close cooperation between medical doctors, medical physicists and engineers is needed for progress in diagnostic methods in cardiology and medicine.

Key words: heart diseases, electrocardiography,
heart and vessel imaging, echoultrasonography,
X-ray radiography, coronarography, isotopic scyntygraphy,
computed tomography, CT, MRI, SPECT,
PET, multimodal tomography

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Tadeusz Pałko

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej,
ul. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, tel. +48 22 234 84 80, e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl