Czytelnia

Podstawowym celem wszystkich zakładów stosujących promieniowanie jonizujące w  procedurach medycznych powinno być dostarczenie wysokiej jakości usług diagnostycznych/zabiegowych/terapeutycznych przy zachowaniu możliwie najniższego ryzyka dla
pacjenta. Niestety nie zawsze cele te są osiągane – błędy oraz zdarzenia niepożądane pojawiają się nawet w najlepszych organizacjach. Stąd niezwykle ważne jest, aby te zakłady określiły potencjalne „słabe” obszary i starały się redukować źródła błędów tak dalece, jak jest to możliwe. To wymaga proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem, które jest strukturalnym podejściem redukowania ryzyka dla pacjentów i personelu do poziomu możliwie najniższego. Ryzyko jest definiowane (EAR i UMESI) jako możliwość/prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa poniesienia straty lub skrzywdzenia.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 5/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom

Izabela Witczak
Dział jakości i bezpieczeństwa procesów medycznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Tomasz Greber
Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością, Politechnika Wrocławska