Czytelnia

We współczesnej radioterapii procedury przygotowania pacjenta do leczenia promieniowaniem jonizującym oraz weryfikacja jego realizacji nie są możliwe do przeprowadzenia bez właściwej jakości informacji obrazowej. Pod pojęciem „właściwa jakość” autorzy artykułu rozumieją w tyn przypadku spełnienie takich kryteriów jakościowych i ilościowych dotyczących  informacji obrazowej, które pozwalają na uzyskanie niezbędnych danych do realizacji bezpiecznej radioterapii. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację pracy opublikowanej na łamach IFM 4/2013 s.195 w której zaprezentowano XVI Elektra Synergy oraz procedury kalibracji i testów.

Kalibracja i testy
Sprawdzenie dopasowania centrum panelu detektora obrazowego do osi wiązki promieniowania dla różnych kolimatorów

Celem testu jest weryfikacja wzajemnego położenia wiązki RTG względem centrum panelu detektora obrazowego dla różnych pól widzenia (SFOV, MFOV,LFOV). W przypadku tego testu należy ustawić gantry w  pozycji 0 stopni, wprowadzić w  prowadnicę obudowy lampy RTG kolimator SFOV20 oraz filtr Cal1 (filtr z  płytką zawierającą markery w  postaci krzyży symulujących środki pól promieniowania dla poszczególnych FOV). Następnie dla właściwej pozycji akwizycyjnej detektora obrazowego i lampy RTG należy wykonać projekcję 2D w modzie serwisowym, wybierając z menu funkcję ustawienia centrum (Set Centre). Na obrazie pojawiają się wirtualne markery referencyjnej pozycji centralnej dla detektora…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 5/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska,

Jas Bilkhu,

Colin Brewer,

Ramesh Lal
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom
e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl