Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Międzynarodowe uznanie systemu akredytacji, przyznawane przez organy krajowe, opiera się na zawartych umowach o wzajemnym uznawaniu (MRA) pomiędzy organami akredytacyjnymi poszczególnych krajów. Organy akredytacyjne zgadzają się uznać wzajemnie akredytacje w oparciu o wzajemny audyt ich działań w stosunku do normy ISO 17011. Umowa jest uznaniem, że laboratoria będą podlegać ocenie według tych samych zasad, a  kluczowym kryterium powinna być ich zgodność z normą ISO 17025. Jest to równoważne z tym, że wszystkie kraje muszą ustanowić krajowy organ akredytacji laboratoriów.

Część I

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2014: www.inzynier-medyczny.pl
Dominika Oborska-Kumaszyńska,

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom,
e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl