AktualnościNaukowe

Streszczenie

Wpracy przedstawiono techniki pozycjonowania w  badaniu mammograficznym. Omówiono przygotowanie do badania oraz jego realizację w  projekcjach podstawowych oraz dodatkowych, diagnostycznych. Zwrócono uwagę na procedury oraz błędy, których należy unikać.

Słowa kluczowe: mammografia, pozycjonowanie
Abstract

The techniques of positioning in mammography, were presented in the article. The preparation for examination and as its realization in views considered as a gold standard as well as additional diagnostic views, were discussed.

Key words: mammography, positioning

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2014: www.inzynier-medyczny.pl

Elżbieta Łuczyńska
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie,