Czytelnia

Wprowadzenie
Fuzja obrazów medycznych to proces rejestracji i łączenia obrazów z jednej lub wielu technik obrazowania. Jest to związane z  poprawieniem jakości informacji diagnostycznej/obrazowej lub jej wzajemnym uzupełnieniem w celu zwiększenia przydatności klinicznej obrazów medycznych do diagnostyki i ich oceny. Algorytmy wielomodalnej fuzji obrazów medycznych wspomagają poprawę dokładności klinicznych decyzji podjętych na podstawie obrazów medycznych. Potrzeba fuzji obrazów medycznych została zdeterminowana powstaniem różnych modalności obrazowania, różnych technologii niosących za sobą informację obrazową, zawierającą w sposób wynikowy zróżnicowane informacje o anatomii, topografii i fizjologii organizmu ludzkiego. Złożenie tych informacji, zarówno w celu analizy porównawczej, jak również wzajemnego uzupełnienia i oceny ilościowej obrazów, pomaga zwiększyć skuteczność i obiektywność decyzji klinicznej. Ponadto zastosowanie wielu rodzajów metod detekcji i syntezy obrazu, wielu różnych źródeł informacji obrazowej, wiąże się z różnorodnością funkcji używanych do ich analizy. Dodatkowe informacje otrzymane z połączonych obrazów mogą służyć dokładniejszej lokalizacji patologii. Wybór trybu obrazowania jest determinowany rodzajem badania klinicznego, które wymaga właściwej prezentacji specyfiki badanych organów. Uchwycenie wszystkich szczegółów z jednej modalności obrazowania jest praktycznie niemożliwe. Oczywistym rozwiązaniem jest ocena obrazów z wielu modalności. Fuzja obrazów znalazła swoje zastosowanie w dziedzinach diagnostyki obrazowej, jak i w procedurach zabiegowych/terapeutycznych, np.: ilościowa angiografia wieńcowa (QCA), ilościowa angiografia naczyniowa (QVA), tomografia komputerowa – angiografia (CTA), ilościowa tomografia komputerowa (QCT), absorpcjometria dwuenergetyczna (DXA), badanie gęstości mineralnej kości (BMD), rezonans magnetyczny – angiografia (MRA) itd. Techniki fuzji obrazów medycznych znajdują szereg zastosowań w  diagnostyce i  ocenie schorzeń mózgu, piersi, płuc, wątroby, szpiku kostnego, żołądka, ust, zębów, jelit, tkanek miękkich i kości.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl