Czytelnia

Wprowadzenie

Europejska Komisja Ochrony przed Promieniowaniem opublikowała zalecenia, w których m.in. określa sposób obliczania liczby ekspertów w zakresie fizyki medycznej zatrudnionych w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych. Dokument odnosi się oddzielnie do potrzeb kadrowych w stosunku do radioterapii, medycyny nuklearnej i diagnostyki oraz radiologii zabiegowej. Zagadnienie to jest niezwykle aktualne w naszym kraju, w szczególności wobec faktu, że z dniem 31 grudnia 2015 roku tracą specjalne uprawnienia fizycy i inżynierowie medyczni posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w jednostce ochrony zdrowia w zakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego. Takie specjalne uprawnienia zapewniało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 18 lutego 2011 roku. Paragraf 60 tego rozporządzenia stanowił, że: „Do dnia 31 grudnia 2015 roku za fizyka medycznego lub inżyniera medycznego uważa się również fizyka lub inżyniera bez specjalizacji posiadających co najmniej 5-letni staż pracy w jednostce ochrony zdrowia w zakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego”. W niniejszym artykule omówimy propozycje Europejskiej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem w odniesieniu do radioterapii. Najpierw jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że używany w dokumencie termin angielski „Medical Physics Expert” należy tłumaczyć na język polski jako „fizyk medyczny specjalista”. Takie tłumaczenie określenia przyjętego przez autorów europejskich zaleceń jest zgodne ze znaczeniem pojęcia „fizyk medyczny ekspert” stosowanego w dokumencie pt. Guidelines on Medical Physics Expert, który poświęcony jest specjalnie temu zagadnieniu.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Paweł Kukołowicz, Wojciech Bulski

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut, ul. Roentgena 5, 02-798 Warszawa, e-mail: pawel.kukolowicz@gmail.com, tel. +48 22 546 27 75