Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normęISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część XII

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część XI – Inżynier i Fizyk Medyczny, , 4(6), 2015, 333-338 [1] Podwykonawstwo [4, 5] Kluczowe pytania – Czy oceniasz przydatność podwykonawców według określonego zestawu kryteriów?…

Badania modelowe dotyczące skutków termicznych oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego radiotelefonów

Modelling studies related to thermal effects of radiophone electromagnetic radiation Streszczenie Radiotelefony przenośne należą do podstawowych narzędzi pracy zespołów ratownictwa medycznego. W artykule scharakteryzowano rodzaje i warunki eksploatacji takich urządzeń, poddano analizie miarę niepożądanych skutków narażenia na emitowane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne oraz omówiono działania profilaktyczne, służące ochronie osób przebywających w najbliższym otoczeniu anten, takich…

Budowa sondy ultrasonograficznej oraz sposób przetwarzania fal ultradźwiękowych. Część I

Wprowadzenie Główną zaletą ultrasonografii jest możliwość diagnozowania tkanek miękkich. Sposobność taką daje również rezonans magnetyczny, jednak metoda ta jest znacznie droższa i mniej dostępna. Niewiele szpitali ma dostęp do rezonansu magnetycznego, natomiast w każdym funkcjonuje kilka ultrasonografów. Badania ultrasonograficzne bazują na zjawisku odbicia fali ultradźwiękowej w czasie jej przechodzenia przez ośrodki o różnej oporności akustycznej.…

Obrazowanie serca metodą rezonansu magnetycznego

Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zachorowalności na choroby układu krążenia, które stanowią główną przyczynę zgonów. Fakt ten wpływa na rozwój metod diagnostycznych. Coraz częściej stosowaną techniką obrazowania jest rezonans magnetyczny serca CMR (Cardiovascular Magnetic Resonance), pozwalający na uzyskanie informacji dotyczących zarówno budowy, jak i funkcji mięśnia sercowego podczas jednego badania, nie narażając…

Pomiary aktywności źródła Ir-192 przy użyciu zestawów elektrometrów z komorą studzienkową i komorami naparstkowymi (pomiary krosowe i pomiary aktywności)

The measurements of Ir-192 source activity using the sets of the electrometers with well-chamber and thimble chambers (cross-calibration and activity measurements). Streszczenie W artykule opisano pomiary wykonane w celu wyznaczenia aktywności źródła Ir-192 stosowanego w brachyterapii HDR. W pomiarach zastosowano różne zestawy elektrometrów z różnymi typami komór jonizacyjnych: elektrometr z komorą studzienkową, dwa elektrometry z…

Detektory stosowane do względnych pomiarów dawek od wiązek wysokoenergetycznego promieniowania X

Wprowadzenie Radioterapia jest stosowana w około 50% przypadków wykrytych nowotworów złośliwych. Skuteczność nowoczesnej i prawidłowo wykonywanej radioterapii wykazuje stały wzrost, jednakże coraz większa złożoność techniczna i metodyczna jest źródłem niepewności i niedokładności w wyznaczaniu podanej dawki promieniowania. Szybko następującemu postępowi technologicznemu widocznemu w nieosiągalnych do niedawna możliwościach akceleratorów, takich jak np. dynamiczna modulacja intensywności wiązki…

Brachyterapia 3D: wyzwania i pułapki

Wprowadzenie Brachyterapia od lat pełni niekwestionowaną rolę w leczeniu raka szyjki macicy bez względu na stopień zaawansowania choroby, stanowiąc nieodzowny element całego procesu terapeutycznego. W połączeniu z chemioterapią i radioterapią wiązkami zewnętrznymi stanowi standard postępowania w leczeniu zaawansowanego procesu nowotworowego [1]. Dzięki swoistym cechom rozkładu dawki, otrzymywanego dzięki zastosowaniu aplikatorów dojamowych, brachyterapia umożliwia podanie wysokiej…

Mikrodozymetria w leczeniu guzów mózgu

Wprowadzenie Jednym z podstawowych wskazań do leczenia z zastosowaniem radiofarmaceutyków jest rak tarczycy. Jego zastosowanie wiąże się ze zdolnością tyreocytów i komórek nowotworowych tarczycy do aktywnego wychwytu jodków. Innym wskazaniem do leczenia z zastosowaniem radiofarmaceutyków jest leczenie guzów neuroendokrynnych (NEN). Nowotwory z tej grupy charakteryzują się znacznie zwiększoną ekspresją receptorów dla somatostatyny. Najczęściej w terapii…