Podstawy budowy i działania robotów chirurgicznych – cz. 1

Początki zastosowań robotów w chirurgii Wielka precyzja i powtarzalność pracy robotów pracujących w przemyśle inspirowały do tego, aby wykorzystać je w chirurgii. Wprawdzie przeciwnicy robotów chirurgicznych przedstawiali argumenty, że robot jest urządzeniem zbyt niepewnym, żeby powierzać mu zdrowie i życie człowieka, ale świadomość potencjalnych zalet robota na sali operacyjnej przeważyła nad obawami. Pierwszym, który zastosował robota na sali operacyjnej, był Yik San Kwoh w…

EHR jako nowoczesna aplikacja informatyczna wspierająca system ochrony zdrowia

Streszczenie Obecnie funkcjonujący system ochrony zdrowia podlega silnym wpływom nowoczesnych technologii. Ich wartość w ciągu ostatnich 20 lat nabrała dużego znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania jednostek. Systemy informatyczne wykorzystywane dotychczas do podstawowego zarządzania placówką są już przeszłością. Powstają nowe narzędzia i aplikacje mające na celu wspieranie personelu medycznego i niemedycznego. Przykładem systemu nowego typu jest EHR (Electronic Health Record). Jest to aplikacja systemowa, która…

Znaczenie teletransmisji EKG w leczeniu zawału serca i innych stanów nagłych w kardiologii

Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów dorosłej populacji na świecie. Choroba niedokrwienna serca, której najpoważniejszą kliniczną prezentacją jest ostry zawał mięśnia sercowego, przyczynia się do ponad 7 milionów zgonów rocznie. W krajach europejskich na zawał serca umiera co szósty mężczyzna i co siódma kobieta. Według aktualnego raportu Państwowego Zakładu Higieny dotyczącego sytuacji zdrowotnej ludności Polski, w 2010 roku z…

Realizacja procedury radioterapii technikami dynamicznymi (VMAT) po leczeniu oszczędzającym raka piersi oraz ściany klatki piersiowej po mastektomii. Opis metody

Streszczenie Rozwój technologiczny akceleratorów medycznych oraz ekspansja technik dynamicznych: VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), dMLC (dynamic MLC IMRT = sliding window IMRT) i innych spowodowały, że ich szerokie stosowanie w napromienianiu praktycznie wszystkich lokalizacji guzów stało się możliwe. Stosunkowo kontrowersyjnym zagadnieniem było stosowanie technik radioterapii wiązkami dynamicznymi w napromienianiu obszarów, w których ruchomość pacjenta oraz jego organów wewnętrznych wydają się…

Pułapki i nadzieje współczesnej radioterapii – spojrzenie klinicysty

Radioterapia odgrywa ważną rolę w leczeniu nowotworów a nowoczesne technologie takie jak IMRT i VMAT są coraz bardziej dostępne w polskich Zakładach Radioterapii. Możliwości leczenia energią jonizującą gwałtownie wzrosły umożliwiając nowe sposoby leczenia pacjentów nawet z bardzo zaawansowanymi zmianami nowotworowymi. Rozwój inżynierii medycznej i technik komputerowych umożliwia dostarczenie bardzo konformalnego rozkładu dawki w obrębie obszarów tarczowych z jednoczesną ochroną zdrowych tkanek. Dzisiejsza radioterapia umożliwia leczenie pacjentów…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów z systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych Część IV

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Skargi klienta, incydenty jakościowe i informacja zwrotna Skargi [4.8] Z punktu widzenia realizacji zadań przez laboratorium skargi stanowią zawsze delikatny temat, ale w rzeczywistości jest mało prawdopodobne, aby laboratorium funkcjonowało bez…

Podstawy obrazowania USG Część 4 – Analiza widmowa sygnałów dopplerowskich

W 4 części cyklu dotyczącego ultrasonografii zostaną przedstawione składowe widma sygnału dopplerowskiego oraz sposób przedstawienia widma sygnału na monitorze. Widmo sygnału dopplerowskiego graficznie obrazuje się za pomocą prezentacji „trójwymiarowej”, gdzie x to oś czasu, y – oś częstotliwości, a z to amplituda widma lub moc sygnału. Obraz widma na monitorze przedstawiony jest dwuwymiarowo, we współrzędnych x, y, natomiast oś z przedstawiona jest…

Niepożądane skutki oddziaływania pola magnetostatycznego podczas poruszania się pracowników przy magnesach skanerów rezonansu magnetycznego – identyfikacja i profilaktyka

Bezpośrednie oddziaływanie pola magnetycznego na człowieka może skutkować pobudzeniem centralnego lub peryferyjnego układu nerwowego wskutek zaindukowania w organizmie prądów elektrycznych, objawiającym się np. zaburzeniami równowagi lub koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas różnych czynności zawodowych w otoczeniu magnesów skanerów rezonansu magnetycznego zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego u pracowników mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i samych pracowników, a także utrudniać wykonanie precyzyjnych procedur. W artykule scharakteryzowano względny poziom takich…