Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy sygnałów elektrokardiograficznych

Streszczenie W artykule przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych oraz innych metod do analizy i rozpoznawania sygnałów elektrokardiograficznych. Dokonano przeglądu zagadnień dotyczących EKG, pozyskiwania i interpretacji sygnałów, sztucznych sieci neuronowych oraz danych literaturowych na temat zastosowania sieci neuronowych do rozpoznawania sygnałów EKG. Podjęto próbę zaimplementowania systemu rozróżniającego sygnały w oprogramowaniu Matlab. Słowa kluczowe: kaszel, sztuczna inteligencja, sztuczne sieci…

Dozymetryczna weryfikacja dynamicznych planów leczenia VMAT

Streszczenie Rozwój technik napromieniania pacjentów, tj. IMRT i VMAT, pociągnął za sobą zmianę metodyki weryfikacji planów leczenia. W pomiarze pól o skomplikowanej geometrii zastosowanie ma dozymetria filmowa, która obecnie coraz częściej zastępowana jest dozymetrią z użyciem płaskich i cylindrycznych matryc wielodetektorowych. Sposoby i zasady prowadzenia indywidualnej kontroli jakości leczenia technik dynamicznych zostały opisane w międzynarodowych dokumentach AAPM oraz ESTRO. Celem pracy było…

Nieinwazyjna metoda śródfrakcyjnego monitorowania ruchomości prostaty

Eskalacja dawki w radioterapii wydłuża czas życia wolnego od nowotworu 1. Aby chronić organy krytyczne stosuje się zmniejszone marginesy dla obszarów tarczowych, co wymaga jeszcze dokładniejszej ich lokalizacji. łożenie pacjenta z wykorzystaniem obrazów portalowych wiąże się ze znaczącymi ograniczeniami głównie ze względu na uzależnienie od struktur kostnych jako typowych punktów odniesienia. W przypadku prostaty stosuje się wszczepianie złotych…

Nowe podejście do unieruchomienia głowy i szyi w radioterapii

Leczenie rejonu głowy i szyi wymaga solidnego i odtwarzalnego unieruchomienia pacjenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa leczenia. Nie może się to jednak odbywać bez zapewnienia komfortu, gdyż jego brak może powodować zmianę pozycji ciała pacjenta w kolejnych frakcjach, jak i w trakcie trwania seansu terapeutycznego. Powszechnie wiadomo, że w tym newralgicznym rejonie ze względu na bliskość…

Fizyk w zakładzie radiologii

O roli fizyka w  radioterapii w  zasadzie wiadomo wszystko i nikt nie neguje jego nieodzowności w systemie leczenia onkologicznego. Wiadomo jakie ma spełniać zadania, wiadomo jak powinno wyglądać jego kształcenie i potwierdzanie kompetencji. W medycynie nuklearnej też, choć tam bardziej oczywisty jest chemik. Fizyk w zakładzie radiologii, mimo wielu już lat funkcjonowania specjalizacji i coraz…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część VIII

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Sprzęt [5.5] Kluczowe pytania 1. Czy masz opracowany system w zakresie uruchomienia sprzętu, sprawdzenia jego działania i kalibracji przed wprowadzeniem go do użytkowania lub kalibracji? 2. Czy…

Przegląd zaleceń dotyczących kontroli jakości systemów PET – kierunek zmian

Streszczenie Pozytonowa tomografia emisyjna PET w krótkim czasie stała się metodą z wyboru w wielu wskazaniach onkologicznych – w przypadku określenia stopnia zaawansowania wybranych nowotworów oraz obserwacji odległych. Metoda ta znalazła zastosowanie również w ocenie właściwości farmakokinetycznych i skuteczności nowych leków. Prowadzanie kontroli jakości w przypadku urządzeń PET zapewnia właściwe odwzorowanie dystrybucji podanego radiofarmaceutyku w ciele pacjenta. Obecnie polskie przepisy prawne nie precyzują…

Pytania przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego – teleradioterapia. Zestaw I

Praca ogromnej większości fizyków medycznych jest związana z radioterapią. Zaangażowanie fizyków w radioterapię wynika głównie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w terapii. Popełnienie błędu w przygotowaniu leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizującego może mieć fatalne skutki. Podanie dawki zbyt niskiej znacząco zmniejsza szansę na uzyskanie celu radioterapii. Natomiast błąd prowadzący do podania wyższej dawki od zleconej może skutkować poważnymi uszkodzeniami…