Zastosowanie techniki VMAT z bramkowaniem oddechowym w radiochirurgii stereotaktycznej

Application of the respiratory gated VMAT technique in stereotactic radiosurgery Streszczenie Radiochirurgia to sposób frakcjonowania dawki w radioterapii, polegający na podaniu kilku dużych dawek frakcyjnych w małej objętości. Jej realizację umożliwiają zaawansowane techniki dynamiczne. Jedną z nich jest technika, w której zastosowane są wiązki o zmiennym kształcie przy jednoczesnym obrocie głowicy akceleratora oraz zmiennej mocy dawki.…

Odtwarzalność ułożenia pacjenta podczas radioterapii głowy i szyi

Radioterapia głowy i szyi wiąże się z koniecznością zapewnienia szczególnej odtwarzalności ułożenia pacjenta. Wysokie ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego wymusiło wprowadzanie bardziej zindywidualizowanych rozwiązań dla wsparcia głowy oraz odtworzenia pozycji struktur wewnętrznych. Dążenie do zapewnienia większej precyzji sprowadzało się jednak głównie do modyfikacji w zakresie masek z tworzywa termoplastycznego, pozostawiając obręcz barkową bez odpowiedniego wsparcia. Podgłówki o stałym profilu zapewniają niewystarczające wsparcie dla stosowanych…

Czy zawsze stosuje się oznaczenie strony badanej w rentgenodiagnostyce klasycznej?

Are the markers of anatomical side always used in radiography? Wstęp: Właściwe oznaczenie strony pacjenta na radiogramie stanowi istotny aspekt wykonania zdjęcia rentgenowskiego, umożliwiający prawidłową identyfikację i ocenę badanych struktur. Nieprawidłowa lateralizacja uznawana jest za błąd jakościowy mogący skutkować niewłaściwym postępowaniem terapeutycznym. Cel: Celem badań była analiza prawidłowości stosowania lateralizacji w rentgenodiagnostyce klasycznej. Materiał i metody: Wykonano analizę 338 kolejnych radiogramów zrealizowanych w…

Analiza porównawcza pól kolimacji radiografii kręgosłupa w odcinku szyjnym z wartością referencyjną

Comparative analysis of the collimation field size of cervical spine radiographs with reference value Streszczenie Wprowadzenie: Podczas wykonywania zdjęć należy stosować środki ochrony radiologicznej. Jednym z nich jest kolimacja, czyli ograniczenie wiązki promieniowania pierwotnego, wykorzystywana w celu ochrony tkanek przed zbędną ekspozycją. Cel: Celem badania był pomiar wielkości pól kolimacji radiogramów kręgosłupa w odcinku szyjnym i porównanie ich z wielkością referencyjną. Materiały…

Poszukiwanie rodzajów badań z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej obarczonych zwiększonym ryzykiem błędu i koniecznością ponownego wykonania – doniesienie wstępne

The search for the types of examinations in the field of conventional X-ray diagnostics burdened with an increased risk of error and the need to re-execute – a preliminary report Streszczenie Stale zwiększająca się liczba zakładów radiodiagnostyki przekłada się na większą dostępność do badań z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, co powoduje zwiększenie liczby wykonywanych zdjęć rentgenowskich, a tym samym wzrost liczby zdjęć odrzuconych i…

Radioterapia – ochrona przed promieniowaniem

Wprowadzenie Wśród wielu powszechnie znanych dziedzin medycznych radioterapia jest dyscypliną stosunkowo młodą. Odkrycie przez Wilhelma Roentgena tajemniczego promieniowania X, rozpoznanie promieniotwórczości przez Henryka Becquerela, odkrycie polonu i radu – dwóch pierwiastków radioaktywnych przez Marię i Piotra Curie oraz scharakteryzowanie trzech składowych promieniotwórczości: alfa, beta, gamma przez Ernesta Rutherforda dały podwaliny pod współczesną radioterapię, co miało…

Kompleksowa rehabilitacja wysokości zwarcia u pacjenta ze znacznym starciem uzębienia z wykorzystaniem systemu CEREC® CAD/CAM

Full mouth rehabilitation of the patient with sorely worn dentition with the use of CEREC® CAD/CAM system Streszczenie W pracy przedstawiono opis zastosowania systemu CEREC® oraz technologii CAD/CAM przy projektowaniu i odtwarzaniu utraconej wysokości zgryzu. System CEREC® ze względu na ponaddwudziestoletnią obecność na rynku jest – zgodnie z opinią wielu klinicystów – najbardziej zaawansowaną technologią…

Kalibracja systemu XVI Elekta Synergy – historia 0,5 mm

Calibration of a XVI Elekta Synergy system– a story of 0.5 mm Streszczenie Jednym z rodzajów systemów obrazowania, stosowanych do weryfikacji realizacji leczenia terapeutycznego, są systemy CBCT. We współczesnej radioterapii procedury przygotowania pacjenta do leczenia promieniowaniem jonizującym oraz weryfikacja jego realizacji nie są możliwe do przeprowadzenia bez właściwej jakości informacji obrazowej. Przedmiotem artykułu jest historia…