Techniki napromieniania w radioterapii – radiochirurgia Irradiations techniques in radiotherapy – radiosurgery

Streszczenie W artykule przedstawiono przegląd techniczno-fizycznych aspektów realizacji radioterapii stereotaktycznej. Istotną częścią procesu napromieniania jest stabilizacja położenia pacjenta w czasie seansu terapeutycznego. W przypadku podania kilku frakcji promieniowania o  dużych dawkach frakcyjnych konieczne jest zastosowanie systemów stabilizacji o  większej precyzji niż w  przypadku klasycznego, frakcjonowanego napromieniania. Proces przygotowania chorego do radioterapii stereotaktycznej, podobnie jak proces unieruchomienia chorego…

Technika planowania boostu EBRT w leczeniu miejscowo zaawansowanego nowotworu szyjki macicy

Wprowadzenie Standardowe leczenie miejscowo zaawansowanego nowotworu szyjki macicy jest realizowane za pomocą chemioterapii, teleradioterapii (EBRT), brachyterapii (BT). W  przypadku teleradioterapii (EBRT) rutynowo stosowane są techniki konformalne o różnym stopniu złożoności. W leczeniu BT planowanie rozkładu dawki i jej raportowanie nadal opiera się na punktach dawek określonych w 2D. Grupa robocza z GEC-ESTRO opublikowała zalecenia [1, 2] dotyczące konturowania obszarów tarczowych…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część IX

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część VIII – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 133-136 Pozostałe kwestie dotyczące kalibracji Kalibracja w laboratorium (przeprowadzana wewnętrznie) Norma ISO17025 w swoich zapisach akceptuje, że laboratoria badawcze są…

J-PET: nowy Pozytonowy Emisyjny Tomograf zbudowany z plastikowych detektorów

Wprowadzenie Jagielloński Pozytonowy Tomograf Emisyjny powstał w oparciu o plastikowe detektory promieniowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nowatorskie rozwiązanie pozwala na zwiększenie komory diagnostycznej przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu kosztów tomografu w stosunku do obecnie produkowanych tomografów PET opartych na nieorganicznych detektorach kryształowych. Podstawy fizyczne tomografii PET Pozytonowa tomografia emisyjna polega na określaniu rozkładu przestrzennego stężenia wybranej substancji w  organizmie oraz…

Hiperpolaryzacyjne związki kontrastujące w obrazowaniu MRI – podstawy metody

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego MRI wykorzystuje zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego, które polega na precesji wektora momentu magnetycznego jąder atomowych o niezerowym spinie ze ściśle określoną częstotliwością. Częstotliwość ta jest liniowo zależna od indukcji zewnętrznego pola magnetycznego (precesja Larmora). Zastosowanie dodatkowego zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości Larmora powoduje nutację momentu magnetycznego i wywołuje mierzalny sygnał rezonansu magnetycznego. Technika rezonansu…

Kliniczne zastosowanie pomiarów ultrasonograficznych

W poprzednich częściach cyklu dotyczącego ultrasonografii publikowanych na łamach „Inżyniera i Fizyka Medycznego” [1-5] przybliżono podstawowe pojęcia ultrasonografii i metody dopplerowskie. Ultrasonografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, w tym: okulistyce, ginekologii, neonatologii, położnictwie, internie, chirurgii, onkologii, ortopedii, dermatologii, kardiologii i innych. Pomiary w okulistyce Diagnostyka okulistyczna jest ściśle związana z badaniami USG gałki ocznej oraz oczodołu. Stosuje się głównie prezentacje…

Dozymetria środowiskowa – zastosowania, możliwości i ograniczenia

Wprowadzenie Dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące konieczna jest ciągła i skrupulatna kontrola dawek w miejscu pracy. Praca z promieniowaniem powinna być tak zorganizowana, aby dawki otrzymywane przez osoby przebywające w pracowni, a także w pomieszczeniach przyległych, były na możliwie najmniejszym poziomie, a w żadnym razie nie przekraczały dawek granicznych. Zgodnie z ustawą o Prawie atomowym [1] przy pracy z promieniowaniem jonizującym wymagana jest…

Planowanie leczenia w radioterapii oparte wyłącznie na obrazach MR

Badanie kliniczne z użyciem rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej jest uznaną metodą oceny zmian morfologicznych i funkcjonalnych pacjenta. Ostatnie lata pokazały, że rezonans magnetyczny zaczyna być stosowany również w terapii. Jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych jest radioterapia radykalna prowadzona zewnętrznymi wiązkami promieniowania fotonowego i elektronowego. Proces napromieniania pacjenta musi być poprzedzony wykonaniem planu geometrii wiązek i ich mocy w celu określenia…