Norma międzynarodowa PN-EN 62563-1. Medyczne urządzenia elektryczne – systemy wyświetlania obrazu medycznego. Część 1: Metody oceny – ocena jakościowa

Wprowadzenie W wydaniu 2/2016 „Inżyniera i Fizyka Medycznego” przedstawiono normę DIN 6868-157 – dotyczącą zapewnienia jakości obrazu w zakładach diagnostyki rentgenowskiej – badania odbiorowe, badania stałości wg RoeV i systemy odtwarzania obrazu w ich otoczeniu [1]. W bieżącym numerze zaprezentowano komentarz do normy międzynarodowej PN-EN 62563-1 Medyczne urządzenia elektryczne – systemy wyświetlania obrazu medycznego. Część…

Cyfrowe obrazowanie – jakość obrazów ma znaczenie

Radiologia jest fundamentem większości procesów diagnostycznych. Chcąc utrzymać konkurencyjność placówki służby zdrowia muszą przyjąć strategię wyboru najlepszych dostępnych rozwiązań i akceptować tylko te najkorzystniejsze dla pacjentów. Gwarancja uzyskania obrazów o najwyższej jakości przy minimalizacji dawek promieniowania oraz podejmowanie wysiłków zmierzających do poprawy wydajności, to trzy obszary gwarantujące sukces diagnostyki obrazowej w każdym szpitalu. Decyzja o…

Bezpieczeństwo w pracowni rezonansu magnetycznego

Safety in the Magnetic Resonance Department Streszczenie Bezpieczeństwo osób poddanych narażeniu zawodowemu i medycznemu na działanie niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego i pól magnetycznych w pracowniach rezonansu magnetycznego (MR) wymaga regulacji, szczególnie w Polsce. Obecnie skanery MR znajdują się nie tylko w dużych centrach diagnostycznych, lecz także w małych ośrodkach, w salach operacyjnych, a nawet w klinikach…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część XIII

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część XII – Inżynier i Fizyk Medyczny, 5(1), 2016, 19-24 [1]. Audyt wewnętrzny Badanie na zgodność z normą ISO 17025 Pytania w kwestionariuszu audytu wewnętrznego powinny…

Zastosowania badań nieniszczących w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem Magnetycznej Tomografii Indukcyjnej

Wprowadzenie Badania nieniszczące NDT (Non-Destructive Testing) to postępowanie mające na celu uzyskanie informacji o wystąpieniu nieciągłości w obiektach, o właściwościach materiałów obiektów badanych i wymiarach obiektów, bez naruszenia ciągłości ich makrostruktury i mikrostruktury oraz powodowania zmian lub wpływania na ich właściwości użytkowe [1]. Procedury z powodzeniem przeprowadza się w badaniu obiektów dobrze przewodzących – przykładowo…

Techniki napromieniania w radioterapii – boost

Radiotherapy techniques – boost Wprowadzenie Radioterapia to niszczenie komórek nowotworowych promieniowaniem jonizującym [1-3]. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że liczba zniszczonych komórek jest proporcjonalna do dawki zdeponowanej podczas napromieniowania. Im więcej komórek chcemy zniszczyć, tym większą dawkę należy podać. Oczywiście promieniowanie jonizujące niszczy wszystkie komórki, nie tylko nowotworowe, również prawidłowe, które otaczają guz nowotworowy,…

Betony osłonowe zatrzymujące promieniowanie neutronowe

W artykule przedstawiono najnowsze wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu pt. Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym. Badania zostały zrealizowane dzięki finansowaniu przez NCBiR w ramach IV edycji Programu Lider projektu pt. Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym LIDER/033/639/L-4/12/NRDC/2013. Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa). Tomasz Piotrowski,…

Metoda BOLD w diagnostyce i kontroli leczenia nowotworów mózgu

Wprowadzenie Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) są poważnym problemem społecznym. Zachorowalność na ten typ nowotworu dotyczy coraz częściej osób w młodym wieku. W związku z tym należy szczególnie zwrócić uwagę na skuteczność diagnozowania tego typu nowotworów oraz włączania odpowiedniego leczenia. Leczenie powinno być tak dobrane, aby pacjenci zachowali przez maksymalny czas pełną sprawność. Celem pracy…