Baryt – charakterystyka i zastosowanie w rentgenodiagnostyce

Barite – characteristics and application in radiology Wprowadzenie Na początku XVII wieku włoski alchemik Vincenzo Cascariolo w poszukiwaniu złota poddawał obróbce termicznej znalezione na wzgórzach otaczających Bolonię kamienie. W przypadku niektórych odkrył, że i bez ogrzania emitują światło [1, 2]. Zjawisko świecenia „kamienia z Bolonii” był dla ówczesnych niewytłumaczalnym fenomenem, o którym wspomniał Johann Wolfgang…

Testy odbiorcze/specjalistyczne monitorów według normy DIN 6868-157:2014

Wprowadzenie Nowe rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 roku, nakłada na jednostki obowiązek wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych monitorów diagnostycznych. Przyjęto kryteria do oceny monitorów znajdujących się w jednostkach świadczących usługi medyczne oraz nowych, proponowanych na polskim rynku. Nasi sąsiedzi, Niemcy, takie przepisy stworzyli już wcześniej, a…

Coronis Uniti – monitor diagnostyczny nowej generacji

Nowe technologie stosowane obecnie w radiologii pozwalają stawiać lepsze diagnozy  w sposób bardziej efektywny. Czasem jednak wiąże się to z nowymi wyzwaniami, do  których można zaliczyć wzrost ilościanalizowanych informacji, kwestie ograniczonej produktywności  czy też kompromisy, jakie trzeba zaakceptować w obszarze ergonomii oraz  komfortu stanowiska pracy. Z przeprowadzanych w ostatnich latach badań wynika, że najnowsze  osiągnięcia…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normęISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część XII

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część XI – Inżynier i Fizyk Medyczny, , 4(6), 2015, 333-338 [1] Podwykonawstwo [4, 5] Kluczowe pytania – Czy oceniasz przydatność podwykonawców według określonego zestawu kryteriów?…

Badania modelowe dotyczące skutków termicznych oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego radiotelefonów

Modelling studies related to thermal effects of radiophone electromagnetic radiation Streszczenie Radiotelefony przenośne należą do podstawowych narzędzi pracy zespołów ratownictwa medycznego. W artykule scharakteryzowano rodzaje i warunki eksploatacji takich urządzeń, poddano analizie miarę niepożądanych skutków narażenia na emitowane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne oraz omówiono działania profilaktyczne, służące ochronie osób przebywających w najbliższym otoczeniu anten, takich…

Budowa sondy ultrasonograficznej oraz sposób przetwarzania fal ultradźwiękowych. Część I

Wprowadzenie Główną zaletą ultrasonografii jest możliwość diagnozowania tkanek miękkich. Sposobność taką daje również rezonans magnetyczny, jednak metoda ta jest znacznie droższa i mniej dostępna. Niewiele szpitali ma dostęp do rezonansu magnetycznego, natomiast w każdym funkcjonuje kilka ultrasonografów. Badania ultrasonograficzne bazują na zjawisku odbicia fali ultradźwiękowej w czasie jej przechodzenia przez ośrodki o różnej oporności akustycznej.…

Obrazowanie serca metodą rezonansu magnetycznego

Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zachorowalności na choroby układu krążenia, które stanowią główną przyczynę zgonów. Fakt ten wpływa na rozwój metod diagnostycznych. Coraz częściej stosowaną techniką obrazowania jest rezonans magnetyczny serca CMR (Cardiovascular Magnetic Resonance), pozwalający na uzyskanie informacji dotyczących zarówno budowy, jak i funkcji mięśnia sercowego podczas jednego badania, nie narażając…

Pomiary aktywności źródła Ir-192 przy użyciu zestawów elektrometrów z komorą studzienkową i komorami naparstkowymi (pomiary krosowe i pomiary aktywności)

The measurements of Ir-192 source activity using the sets of the electrometers with well-chamber and thimble chambers (cross-calibration and activity measurements). Streszczenie W artykule opisano pomiary wykonane w celu wyznaczenia aktywności źródła Ir-192 stosowanego w brachyterapii HDR. W pomiarach zastosowano różne zestawy elektrometrów z różnymi typami komór jonizacyjnych: elektrometr z komorą studzienkową, dwa elektrometry z…