Nowe podejście do unieruchomienia głowy i szyi w radioterapii

Leczenie rejonu głowy i szyi wymaga solidnego i odtwarzalnego unieruchomienia pacjenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa leczenia. Nie może się to jednak odbywać bez zapewnienia komfortu, gdyż jego brak może powodować zmianę pozycji ciała pacjenta w kolejnych frakcjach, jak i w trakcie trwania seansu terapeutycznego. Powszechnie wiadomo, że w tym newralgicznym rejonie ze względu na bliskość…

Fizyk w zakładzie radiologii

O roli fizyka w  radioterapii w  zasadzie wiadomo wszystko i nikt nie neguje jego nieodzowności w systemie leczenia onkologicznego. Wiadomo jakie ma spełniać zadania, wiadomo jak powinno wyglądać jego kształcenie i potwierdzanie kompetencji. W medycynie nuklearnej też, choć tam bardziej oczywisty jest chemik. Fizyk w zakładzie radiologii, mimo wielu już lat funkcjonowania specjalizacji i coraz…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część VIII

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Sprzęt [5.5] Kluczowe pytania 1. Czy masz opracowany system w zakresie uruchomienia sprzętu, sprawdzenia jego działania i kalibracji przed wprowadzeniem go do użytkowania lub kalibracji? 2. Czy…

Przegląd zaleceń dotyczących kontroli jakości systemów PET – kierunek zmian

Streszczenie Pozytonowa tomografia emisyjna PET w krótkim czasie stała się metodą z wyboru w wielu wskazaniach onkologicznych – w przypadku określenia stopnia zaawansowania wybranych nowotworów oraz obserwacji odległych. Metoda ta znalazła zastosowanie również w ocenie właściwości farmakokinetycznych i skuteczności nowych leków. Prowadzanie kontroli jakości w przypadku urządzeń PET zapewnia właściwe odwzorowanie dystrybucji podanego radiofarmaceutyku w ciele pacjenta. Obecnie polskie przepisy prawne nie precyzują…

Pytania przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego – teleradioterapia. Zestaw I

Praca ogromnej większości fizyków medycznych jest związana z radioterapią. Zaangażowanie fizyków w radioterapię wynika głównie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w terapii. Popełnienie błędu w przygotowaniu leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizującego może mieć fatalne skutki. Podanie dawki zbyt niskiej znacząco zmniejsza szansę na uzyskanie celu radioterapii. Natomiast błąd prowadzący do podania wyższej dawki od zleconej może skutkować poważnymi uszkodzeniami…

50 lat Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

W 2015 r. mija 50 lat od chwili utworzenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej – PTFM. Z okazji XVI Ogólnopolskiego Zjazdu PTFM w Warszawie chcielibyśmy przypomnieć starszym członkom i przybliżyć młodszej generacji długą i krętą drogę, jaką nasze środowisko przebyło w Polsce do specjalności: fizyka medyczna. Do oficjalnego uznania tej specjalności w dużym stopniu przyczyniło się…

Dokładność algorytmów obliczeń rozkładu dawki w systemach planowania radioterapii

Sukces radioterapii zależy od dostarczenia przepisanej dawki do całej objętości PTV, przy jednoczesnym ograniczeniu dawki dla otaczających tkanek. Osiągnięcie tego celu wymaga dokładnej lokalizacji przestrzennej odpowiednich struktur oraz dokładnego obliczenia dawki pochłoniętej. Dokładność algorytmu obliczającego rozkład dawki jest kluczowa w przeprowadzaniu bezpiecznej i skutecznej radioterapii, w szczególności przy zastosowaniu technik IMRT [1]. Oszacowanie dawki pochłoniętej…

Przegląd metod weryfikacji konformalnych planów radioterapeutycznych

Wstęp We współczesnej radioterapii (RT) wykorzystuje się najczęściej oddziaływanie fotonów i elektronów w napromienianym ośrodku. Techniki planowania i realizowania radioterapii stają się coraz bardziej złożone i wymagają coraz to nowszych sposobów weryfikacji. Najpowszechniej w RT stosuje się wiązki fotonów. W artykule omówiono techniki weryfikacji planów leczenia wykorzystujących wiązki promieniowania X, generowane w liniowych akceleratorach medycznych. Kontrola planów radioterapeutycznych jest uwarunkowana rodzajem zaplanowanej…