Pacjent referencyjny w pracowni hemodynamiki – więcej (u)wagi

Streszczenie Wprowadzenie i cel: W ochronie radiologicznej standard pacjenta referencyjnego stanowi kryterium odniesienia względem dawek promieniowania, jakich nie należy przekraczać w diagnostyce i leczeniu z użyciem promieniowania jonizującego. Celem badania była analiza porównawcza pomiędzy wartościami opisującymi wzrost i masę ciała pacjentów, którym wykonano angioplastykę wieńcową a standardem pacjenta referencyjnego płci żeńskiej i męskiej. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 372 pacjentów, którym wykonano zabieg…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów z systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część V

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Warunki lokalowe i środowiskowe [5, 3] Kluczowe pytania –Czy istnieją czynniki środowiskowe w laboratorium mogące wpłynąć na ważność badań i kalibracji? –Czy prowadzenie testów lub kalibracji wymaga wykonania pracy…

Podstawy badań stomatologicznych: zdjęcia wewnątrzustne – technika skrzydłowo-zgryzowa

Streszczenie Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe pozwala na obrazowanie koron zębów oraz brzegu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Powstaje poprzez ustawienie promienia centralnego zgodnie z przebiegiem skrzydła, które zagryza pacjent. Słowa kluczowe: radiografia, technika skrzydłowo-zgryzowa, pozycjoner Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa). Piotr Malisz, Anna Duis Zakład Elektroradiologii, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ…

Systemy i urządzenia medyczne – strategia długoterminowa

Zaawansowane technologicznie urządzenia i systemy IT  z jednej strony wpływają znacząco na poprawę wydajności i jakości pracy, a także poziom obsługi pacjentów, z drugiej jednak, planując inwestycje, kluczowym okazuje się jej planowanie pod kątem nie tyle aktualnych, co przyszłych potrzeb. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba urządzeń diagnostycznych w placówkach opieki zdrowotnej, a także systemów…

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w planowaniu leczenia

Wstęp W grudniu 2012 roku w Instytucie Onkologii w Gliwicach uruchomiono rezonans magnetyczny Magneton Aera 1,5 T firmy Siemens przeznaczony wyłącznie do planowania leczenia. Rezonans wyposażony jest w dodatkowe funkcje i aplikacje, które ułatwiają proces planowania leczenia pacjentów. Dodatkowym atutem jest wielkość otworu rezonansu wynosząca 70 cm, a także nośność stołu do 250 kg, co pozwala badać pacjentów nawet…

Nowoczesne metody radioterapii – tomoterapia

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę aparatu tomoterapeutycznego zainstalowanego w  Wielkopolskim Centrum Onkologii. Opisano sposób realizacji napromieniania oraz przypadki kliniczne, które kwalifikowane są do leczenia metodą tomoterapii spiralnej. Wprowadzenie Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) w grudniu 2008 roku stało się posiadaczem pierwszego w Polsce akceleratora tomoterapeutycznego HT (Helical Tomotherapy). W  2011 roku podobny akcelerator zainstalowany został w Centrum Onkologii w Gliwicach.…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów z systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych Część III

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Audyt jakościowy Wybór audytorów [4.14.1] Odpowiedzialność za audyty spoczywa na kierowniku ds. jakości, który może je przeprowadzić w ramach struktury wewnętrznej lub przekazać wykonanie audytów do odpowiednich jednostek zewnętrznych. Audytorzy powinni być zaznajomieni…

Podstawy badań stomatologicznych: zdjęcia zewnątrzustne – pantomografia

Wprowadzenie Jedną z metod radiologicznych wykorzystywanych w diagnostyce stomatologicznej jest badanie pantomograficzne. Jest to badanie pozwalające na obrazowanie struktur zakrzywionych twarzoczaszki. Zdjęcie pantomograficzne jest obrazem warstwowym wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy powstającym poprzez synchroniczny obrót układu lampa rentgenowska (źródło promieniowania) – detektor promieniowania wokół głowy pacjenta. Zarówno lampa, jak i detektor są umieszczone na zewnątrz pacjenta – zdjęcia zewnątrzustne. Na fotografii 1 przedstawiono zdjęcie pantomograficzne wyrostka…