Praktyczny poradnik spełnienia wymogów z systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część VI

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Walidacja metody [5.4.5] Co to jest walidacja metody? Walidacja metody może być postrzegana jako dwustopniowy proces obejmujący etapy porównania jej precyzji i dokładności w stosunku do ustalonych standardów. Pierwszy…

Pytania przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego – dozymetria

Specjalizację w zakresie fizyki medycznej kończy egzamin państwowy, który składa się z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. Przystąpienie do części teoretycznej wymaga zdania praktycznej części egzaminu specjalizacyjnego. W  chwili obecnej egzamin praktyczny koncentruje się na dwóch zagadnieniach, na dozymetrii promieniowania jonizującego oraz planowaniu leczenia wiązkami zewnętrznymi. Część teoretyczna obejmuje treści, jakie są przekazywane w czasie…

Cyfrowa tomosynteza piersi

Sebastian Mroczkowski Business Development Manager, Region CEE, FUJIFILM Mammografia cyfrowa stała się standardem w badaniach przesiewowych. Pomimo kontrowersji, jakie wzbudza, jest strategią wczesnego wykrywania, która wykazała w  randomizowanych badaniach klinicznych zmniejszoną śmiertelność spowodowaną rakiem sutka. Ograniczeniem tradycyjnej mammografii cyfrowej jest nakładanie się na siebie tkanek piersi, które mogą zasłonić zmiany patologiczne lub nawet spowodować, iż…

KOLOROWA KWANTYFIKACJA – TOMOGRAF SPEKTRALNY PHILIPS IQon Spectral CT

Tomografia dwu- i  wieloenergetyczna nadal wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Pojawiający się nad wyraz często w postępowaniach przetargowych zapis wymagający oferowania opcji dwuenergetycznej jest zazwyczaj bardzo ogólnikowy, a badania dwuenergetyczne nie są w szpitalach wykonywane. Czy tomografy wieloenergetyczne są nam potrzebne? Jak wykorzystać zalety i potencjał tomografii spektralnej? Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(6), 2014 Piotr Winiarczyk Specjalista CT/MR, Philips…

Wymiana sprzętu radiologicznego

W ostatnich latach wymiana przestarzałego sprzętu do diagnostyki obrazowej w Polsce stała się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Przyczynił się do tego szereg czynników, jak wymagania NFZ stosowane przy kontraktowaniu usług, wprowadzenie systemu kontroli jakości czy wreszcie rosnąca świadomość menedżerów naszej służby zdrowia. Takie podejście bardzo cieszy. Ważne jednak, aby zostały stworzone systemowe podstawy regulujące modernizację…

Podstawy budowy i działania robotów chirurgicznych. Część II

Kamera endoskopowa Zestaw elementów do pozyskiwania i prezentacji obrazów medycznych w robocie da Vinci przedstawiono na fotografii 13. Kamera widoczna jest na pierwszym planie. W głębi omówione wcześniej elementy: konsola chirurga oraz moduł pozyskiwania i przetwarzania obrazów. Kamera wprowadzana jest za pomocą ramienia robota do wnętrza ciała pacjenta. Ramię robota (Fot. 14) odpowiedzialne jest za doprowadzenie kamery do właściwego…

Pacjent referencyjny w pracowni hemodynamiki – więcej (u)wagi

Streszczenie Wprowadzenie i cel: W ochronie radiologicznej standard pacjenta referencyjnego stanowi kryterium odniesienia względem dawek promieniowania, jakich nie należy przekraczać w diagnostyce i leczeniu z użyciem promieniowania jonizującego. Celem badania była analiza porównawcza pomiędzy wartościami opisującymi wzrost i masę ciała pacjentów, którym wykonano angioplastykę wieńcową a standardem pacjenta referencyjnego płci żeńskiej i męskiej. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 372 pacjentów, którym wykonano zabieg…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów z systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część V

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Warunki lokalowe i środowiskowe [5, 3] Kluczowe pytania –Czy istnieją czynniki środowiskowe w laboratorium mogące wpłynąć na ważność badań i kalibracji? –Czy prowadzenie testów lub kalibracji wymaga wykonania pracy…