Analiza porównawcza pól kolimacji radiografii kręgosłupa w odcinku szyjnym z wartością referencyjną

Comparative analysis of the collimation field size of cervical spine radiographs with reference value Streszczenie Wprowadzenie: Podczas wykonywania zdjęć należy stosować środki ochrony radiologicznej. Jednym z nich jest kolimacja, czyli ograniczenie wiązki promieniowania pierwotnego, wykorzystywana w celu ochrony tkanek przed zbędną ekspozycją. Cel: Celem badania był pomiar wielkości pól kolimacji radiogramów kręgosłupa w odcinku szyjnym i porównanie ich z wielkością referencyjną. Materiały…

Poszukiwanie rodzajów badań z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej obarczonych zwiększonym ryzykiem błędu i koniecznością ponownego wykonania – doniesienie wstępne

The search for the types of examinations in the field of conventional X-ray diagnostics burdened with an increased risk of error and the need to re-execute – a preliminary report Streszczenie Stale zwiększająca się liczba zakładów radiodiagnostyki przekłada się na większą dostępność do badań z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, co powoduje zwiększenie liczby wykonywanych zdjęć rentgenowskich, a tym samym wzrost liczby zdjęć odrzuconych i…

Radioterapia – ochrona przed promieniowaniem

Wprowadzenie Wśród wielu powszechnie znanych dziedzin medycznych radioterapia jest dyscypliną stosunkowo młodą. Odkrycie przez Wilhelma Roentgena tajemniczego promieniowania X, rozpoznanie promieniotwórczości przez Henryka Becquerela, odkrycie polonu i radu – dwóch pierwiastków radioaktywnych przez Marię i Piotra Curie oraz scharakteryzowanie trzech składowych promieniotwórczości: alfa, beta, gamma przez Ernesta Rutherforda dały podwaliny pod współczesną radioterapię, co miało…

Kompleksowa rehabilitacja wysokości zwarcia u pacjenta ze znacznym starciem uzębienia z wykorzystaniem systemu CEREC® CAD/CAM

Full mouth rehabilitation of the patient with sorely worn dentition with the use of CEREC® CAD/CAM system Streszczenie W pracy przedstawiono opis zastosowania systemu CEREC® oraz technologii CAD/CAM przy projektowaniu i odtwarzaniu utraconej wysokości zgryzu. System CEREC® ze względu na ponaddwudziestoletnią obecność na rynku jest – zgodnie z opinią wielu klinicystów – najbardziej zaawansowaną technologią…

Kalibracja systemu XVI Elekta Synergy – historia 0,5 mm

Calibration of a XVI Elekta Synergy system– a story of 0.5 mm Streszczenie Jednym z rodzajów systemów obrazowania, stosowanych do weryfikacji realizacji leczenia terapeutycznego, są systemy CBCT. We współczesnej radioterapii procedury przygotowania pacjenta do leczenia promieniowaniem jonizującym oraz weryfikacja jego realizacji nie są możliwe do przeprowadzenia bez właściwej jakości informacji obrazowej. Przedmiotem artykułu jest historia…

Organizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej. Pracownia Klasy II – Aspekty techniczno-prawne

The organization of Department of Nuclear Medicine. Laboratory Classes II – Technical and legal aspects Streszczenie Organizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej, a dokładniej wymogi techniczno-budowlane dotyczące zarówno pracowni izotopowych, jak i pracowni rentgenowskich, opisano w ustawie Prawo atomowe i rozporządzeniach towarzyszących. Przed przystąpieniem do prac nad realizacją Zakładu Medycyny Nuklearnej należy dokładnie przemyśleć, jakie badania mają…

Mniejszy może więcej. Diagnostyka rentgenowska w nowym wymiarze

Wprowadzenie XX wiek wygenerował wiele nowych technologii, swój udział miała w tym także medycyna. Dziedzina ratowania życia i zdrowia ludzi do dzisiaj nie zaprzestaje swych wysiłków, aby stosowane urządzenia medyczne były coraz lepsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze. W rentgenodiagnostyce od zawsze najważniejszy jest pacjent. Dla dobrze opisanego badania najważniejsze są odpowiednie kompetencje radiologa potrafiącego dostrzec początki…

Dlaczego oprogramowanie Three Palm jest tak wydajne w mammografii

Wprowadzenie Oprogramowanie Three Palm Software zostało zaprojektowane we współpracy z czołowymi radiologami zajmującymi się mammografią (m.in. doktorem Laszlo Tabarem) w taki sposób, aby zapewnić lekarzom rzeczywiste ułatwienie ich codziennej pracy. Dwie podstawowe cechy wyróżniające Three Palm Software to szybkość oceny badania oraz nowatorskie narzędzia pomocne w wykryciu zmian w tkance. Przechodzenie pomiędzy ważnymi w ocenie…